1. Hafan
  2. Gwybodaeth rhiant sy’n talu cynhaliaeth

Gwybodaeth rhiant sy’n talu cynhaliaeth

Newid mewn amgylchiadau

Os bydd eich amgylchiadau wedi newid am un oír rhesymau canlynol, ffoniwch ni ar unwaith. Gallwch gael hyd iír rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi ei anfon atoch.

Dim ond os byddwch yn rhoi gwybod amdanynt dros y ffÙn y gallwn ddelio'gyda'r newidiadau hyn, felly peidiwch ‚ rhoi gwybod i ni amdanynt ar-lein.

  • Os ydych wedi colli eich swydd
  • Os nad ydych dros dro yn cael unrhyw incwm tra rydych yn hunanynysu yn ystod yr achos o coronafeirws
  • Os ydych dros dro yn cael tal salwch statudol yn ystod yr achos o coronafeirws
  • Os na ddylai cynhaliaeth plant bellach gael ei dalu oherwydd newid mewn amgylchiadau
  • Os ydych yn mabwysiadu plentyn, neu
  • Os ydych yn rhoi gwybod am brofedigaeth

Ni allwn dderbyn manylion o unrhyw newidiadau eraill dros y ffÙn.

Dylech ein ffonio hefyd os:

  • Ydych yn rhiant sy'n talu cynhaliaeth ac am ailsefydlu taliadau cynhaliaeth plant.
  • Ydym wedi cysylltu gyda chi yn y 5 diwrnod diwethaf ac wedi gofyn i chi ein ffonio
  • Ydych wedi cael hysbysiad o ddyddiad llys neu dribiwnlys mewn perthynas â gorchymyn didynnu o fanc.

Mae dal yn bwysig eich bod yn dweud wrthym am unrhyw newidiadau eraill pan fyddant yn digwydd. Dywedwch wrthym hefyd am unrhyw daliadau cynhaliaeth plant sydd wedi'u methu.

Rhaid rhoi gwybod am newidiadau ar amser oherwydd gallant effeithio ar faint o gynhaliaeth plant rydych yn ei dalu neu'n ei gael. Mae'n gyflymach i wneud hyn trwy gofrestru neu fewngofnodi i'ch cyfrif hunanwasanaeth.

Ewch i www.gov.uk/coronavirus am y cyngor diweddaraf am coronafeirws.

Rhannu gofal

Os yw eich trefniadau rhannu gofal wedi newid dros dro oherwydd coronafeirws, ni allwn wneud unrhyw newidiadau iír swm o gynhaliaeth plant rydych yn ei dalu neu neu'n ei gael. Mae hyn oherwydd bod y newid yma i drefniadau gofal dros dro.

Os yw'r newid yma iír trefniadau gofal yn parhau fel trefniant hir dymor, dywedwch wrthym cyn gynted ‚ phosib. Gallwch wneud hyn trwy gofrestru neu fewngofnodi iích cyfrif hunanwasanaeth.

Taliadau cynhaliaeth plant

Os ydych wedi methu taliad neu ein bod wedi cysylltu gyda chi am daliad sydd wedi ei fethu, gallwch wneud taliad trwy gofrestru neu fewngofnodi iích cyfrif hunanwasanaeth. Cysylltwch gyda ni os na allwch wneud taliad ar-lein. Gallwch gael hyd iír rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi ei anfon atoch.

Os yw eich amgylchiadau wedi newid ac ni allwch fforddio i wneud eich taliadau cynhaliaeth plant, dylech dalu cymaint ag y gallwch. Cadwch gofnod o unrhyw daliadau fyddwch yn eu gwneud i'r rhiant arall.

Os bydd unrhyw daliadau yn cael ei methu, byddwn yn adolygu eich achos ac efallai y byddwn yn dechrau gweithgaredd casglu i adenill unrhyw gynhaliaeth plant heb ei thalu. Byddwn yn cysylltu gyda chi i drafod sut y gellir talu hyn.

Newid sut mae cynhaliaeth plant yn cael ei dalu

Gallwch ofyn i newid sut rydych yn talu eich cynhaliaeth plant ar-lein. Cofrestrwch neu fewngofnodwch iích cyfrif hunanwasanaeth i newid eich dull talu. Byddwn yn gwneud y newid cyn gynted ag y gallwn.

Dylech barhau i dalu eich cynhaliaeth plant drwy eich dull arferol o dalu. Os yw eich amgylchiadau wedi newid, gallech dalu swm adolygedig yn seiliedig ar beth y gallwch ei fforddio neu beth rydych wedi'i gytuno gyda'r rhiant arall, os ydych wedi gallu gwneud hynny.

Os gwnaethoch fethu unrhyw daliadau neu os na wnaethoch eu gwneud i gyd yn llawn, efallai y byddwn yn dechrau gweithgaredd casglu i adennill unrhyw gynhaliaeth plant heb ei thalu. Byddwn yn cysylltu gyda chi i drafod sut y gellir talu hyn.

Anfon gwybodaeth atom

Os ydym wedi gofyn i chi anfon gwybodaeth atom, gallwch wneud hyn ar-lein trwy gofrestru neu fewngofnodi iích cyfrif hunanwasanaeth.

Os ydych yn anfon manylion oích incwm, gallwch ddefnyddioír cyfrifydd cynhaliaeth plant www.gov.uk/calculate-child-maintenance i gyfrifo faint o gynhaliaeth plant y dylech ei dalu. Cadwch gofnod o unrhyw daliadau fyddwch yn eu gwneud.

Ceisiadau am gynhaliaeth plant

Gallwch ddal wneud cais newydd am gynhaliaeth plant drwy fynd i Opsiynau Cynhaliaeth Plant. Gallwch gysylltu gyda nhw drwy ffonio 0800 408 0308.

Os ydych eisoes wedi cael rhif cyfeirnod gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant ond na allwch wneud cais ar-lein, gallwch wneud cais dros y ffÙn. Gallwch gael hyd iír rhif yn yr e-bost a anfonwyd atoch gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Byddwn yn cysylltu gyda chi drwy eich cyfrif hunanwasanaeth gydag unrhyw ddiweddariadau.

Nid oes angen i chi aros i ni ddechrau casglu taliadau. Byddwch yn cael pecyn croeso ac amserlen dalu. Gallwch daluír swm sydd yn dangos ar eich amserlen dalu yn uniongyrchol iír rhiant arall.

Yn y rhan fwyaf o achosion, cytundeb teuluol rhwng rhieni ywír ffordd gyflymaf a hawsaf i drefnu taliadau cynhaliaeth plant. Gallwch ddefnyddioír cyfrifydd cynhaliaeth plant www.gov.uk/calculate-child-maintenance i gyfrifo swm.

Ffoniwch ni os ydym wedi cysylltu gyda chi yn ystod y 5 diwrnod diwethaf ac wedi gofyn i chi ein ffonio. Gallwch ddod o hyd i'r rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi'i anfon atoch.

Cymorth ariannol yn ystod coronafeirws (COVID-19)

Os ydych yn cael llai o waith neu ddim gwaith oherwydd coronafeirws, gallwch wneud cais ar-lein am Gredyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith Dull newydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd sy'n effeithio ar faint y gallwch weithio. Nid oes angen i chi fynd i swyddfa Canolfan Byd Gwaith i wneud cais neu gael taliad. Bydd eich taliadau cynhaliaeth plant yn cael eu didynnu o unrhyw fudd-daliadau fyddwch yn ei gael. I ddarganfod mwy ewch i www.gov.uk/browse/benefits

Methu rheoli fy achos ar-lein

Os na allwch gael mynediad neu ddefnyddio'r wefan hunanwasanaeth, gallwch gysylltu gyda ni dros y ffÙn. Gallwch gael hyd iír rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi ei anfon atoch.

Coronafeirws (COVID-19) a cham-driniaeth domestig

Ar gyfer unrhyw un sy'n teimlo mewn peryg o gael eu cam-drin, maeín bwysig cofio bod help a chymorth ar gael i chi, gan gynnwys ymateb heddlu, cymorth ar-lein, llinellau cymorth, llochesau a gwasanaethau eraill. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse