1. Hafan
  2. Gwybodaeth rhiant sy'n cael cynhaliaeth

Gwybodaeth rhiant sy'n cael cynhaliaeth

Newid mewn amgylchiadau

Os yw eich amgylchiadau wedi newid am un oír rhesymau canlynol, ffoniwch ni ar unwaith. Gallwch gael hyd iír rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi ei anfon atoch.

Dim ond os byddwch yn rhoi gwybod amdanynt dros y ffÙn y gallwn ddelio gyda'r newidiadau yma, felly peidiwch ‚ rhoi gwybod amdanynt ar-lein.

  • Os ydych wedi colli eich swydd
  • Os nad ydych dros dro yn cael unrhyw incwm tra rydych yn hunanynysu yn ystod yr achos o coronafeirws
  • Os ydych dros dro yn cael tal salwch statudol yn ystod yr achos o coronafeirws
  • Os na ddylai cynhaliaeth plant bellach gael ei dalu oherwydd newid mewn amgylchiadau
  • Os ydych yn mabwysiadu plentyn, neu
  • Os ydych yn rhoi gwybod am brofedigaeth

Ni allwn dderbyn manylion o unrhyw newidiadau eraill dros y ffÙn.

Dylech ein ffonio hefyd os:

  • Ydych yn rhiant sy'n talu cynhaliaeth ac am ailsefydlu taliadau cynhaliaeth plant.
  • Ydym wedi cysylltu gyda chi yn y 5 diwrnod diwethaf ac wedi gofyn i chi ein ffonio
  • Ydych wedi cael hysbysiad o ddyddiad llys neu dribiwnlys mewn perthynas â gorchymyn didynnu o fanc.

Mae dal yn bwysig eich bod yn dweud wrthym am unrhyw newidiadau eraill pan maent yn digwydd. Dywedwch wrthym hefyd am unrhyw daliadau cynhaliaeth plant wedi'u methu.

Rhaid rhoi gwybod am newidiadau ar amser gan eu bod yn gallu effeithio ar faint o gynhaliaeth plant rydych yn ei dalu neu'n ei gael. Mae'n gyflymach gwneud hyn drwy gofrestru neu fewngofnodi i'ch cyfrif hunan-wasanaeth.

Ewch i www.gov.uk/coronavirusam y cyngor diweddaraf am coronafeirws.

Rhannu gofal

Os yw eich trefniadau rhannu gofal wedi newid dros dro oherwydd coronafeirws, ni allwn wneud unrhyw newidiadau iír swm o gynhaliaeth plant rydych yn ei dalu neu'n ei gael. Mae hyn oherwydd bod y newid yma i drefniadau gofal dros dro.

Os yw'r newid yma iír trefniadau gofal yn parhau fel trefniant hir dymor, dywedwch wrthym cyn gynted ‚ phosib. Gallwch wneud hyn trwy gofrestru neu fewngofnodi iích cyfrif hunanwasanaeth.

Taliadau cynhaliaeth plant.

Dylech barhau i gael eich taliadau cynhaliaeth plant drwy eich dull arferol o dalu. Os yw amgylchiadau'r rhiant arall wedi newid, gallech gael eich talu swm adolygedig yn seiliedig ar beth y gallent ei fforddio neu beth rydych wedi'i gytuno gyda'r rhiant arall, ac os ydych wedi gallu gwneud hynny. Os na allwch gysylltu gyda'r rhiant arall i drafod y taliad wedi'i fethu, neu os nad yw'n ddiogel gwneud hynny, rhowch wybod i ni ar-lein drwy eich cyfrif hunan-wasanaeth.

Cadwch gofnod o unrhyw daliadau rydych yn eu cael ac unrhyw daliadau wedi'u methu. Os bydd taliadau'n cael eu methu neu ddim yn cael eu gwneud yn llawn, efallai y byddwn yn dechrau gweithgaredd casglu i adennill unrhyw gynhaliaeth plant heb ei thalu.

Cysylltwch gyda ni os ni allwch gael mynediad iích taliadau Cyfrif Cerdyn y Swyddfa Bost. Gallwch gael hyd iír rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi ei anfon atoch.

Newid sut mae cynhaliaeth plant yn cael ei dalu

Gallwch ofyn i newid sut rydych yn cael eich cynhaliaeth plant ar-lein. Cofrestrwch neu fewngofnodwch iích cyfrif hunanwasanaeth i newid eich dull talu. Byddwn yn gwneud y newid cyn gynted ag y gallwn.

Anfon gwybodaeth atom

Os ydym wedi gofyn i chi anfon gwybodaeth atom, gallwch wneud hyn ar-lein trwy gofrestru neu fewngofnodi iích cyfrif hunanwasanaeth.

Ceisiadau cynhaliaeth plant

Gallwch ddal wneud cais newydd am gynhaliaeth plant drwy fynd i Opsiynau Cynhaliaeth Plant. Gallwch gysylltu gyda nhw drwy ffonio 0800 408 0308.

Os ydych eisoes wedi cael rhif cyfeirnod gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant ond na allwch wneud cais ar-lein, gallwch wneud cais dros y ffÙn. Gallwch gael hyd iír rhif yn yr e-bost a anfonwyd atoch gan Opsiynau Cynhaliaeth Plant.

Yn y rhan fwyaf o achosion, cytundeb teuluol rhwng rhieni ywír ffordd gyflymaf a hawsaf i drefnu taliadau cynhaliaeth plant. Gallwch ddefnyddioír cyfrifydd cynhaliaeth plant www.gov.uk/calculate-child-maintenance i gyfrifo swm.

Cymorth ariannol yn ystod coronafeirws (COVID-19)

Efallai y byddwch yn gallu cael cymorth ariannol arall. Gallwch wneud cais ar-lein am Gredyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd sy'n effeithio ar faint y gallwch weithio. Nid ydych angen mynd i mewn i swyddfa Canolfan Byd Gwaith i wneud cais neu i gael taliad. Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy fynd i www.gov.uk/browse/benefits

Methu rheoli fy achos ar-lein

Os na allwch gael mynediad neu ddefnyddio'r wefan hunanwasanaeth, gallwch gysylltu gyda ni dros y ffÙn. Gallwch gael hyd iír rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi ei anfon atoch.

Coronafeirws (COVID-19) a cham-driniaeth domestig

Ar gyfer unrhyw un sy’n teimlo eu bod mewn peryg o gael eu cam-drin, maeín bwysig cofio bod yna help a chefnogaeth ar gael i chi, gan gynnwys ymateb heddlu, cymorth ar-lein, llinellau cymorth, llochesau a gwasanaethau eraill. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse