1. Hafan
 2. Telerau defnyddio ac ymwadiad

Telerau defnyddio ac ymwadiad

Rheolir y wefan hunanwasanaeth ('y wefan') gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (y cyfeirir at fel 'Ni', neu 'Ein' isod).

Ym Mhrydain Fawr, mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn rhan o'r Adran Gwaith a Phensiynau (Agor mewn tab newydd). Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn gyfrifol am gynhaliaeth plant ym Mhrydain Fawr.
Yng Ngogledd Iwerddon, mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn wasanaeth sy'n cael ei ddarparu gan yr Adran Cymunedau (Agor mewn tab newydd). Yr adran yma sydd gyda chyfrifoldeb am gynhaliaeth plant yng Ngogledd Iwerddon.

Wrth fynd i mewn i'r wefan yma, rydych chi fel defnyddiwr yn derbyn ein telerau defnyddio.

Cyflwyniad

Mae cyfrifoldebau a rhwymedigaethau'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant i chi wrth ddarparu'r gwasanaeth yma ac unrhyw wasanaethau cysylltiedig yn gyfyngedig fel y nodir yn ein hymwadiad isod.

Cewch fanylion llawn y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd ar dudalennau gwe'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Gweler ein tudalennau gwe Directgov gyfer achosion Prydeinig (Agor mewn tab newydd) neu ein tudalennau NiDirect ar gyfer achosion Gogledd Iwerddon (Agor mewn tab newydd)

Cofrestru

Fel unigolyn, gallwch gofrestru i ddefnyddio'r wefan hunanwasanaeth trwy Directgov ar gyfer achosion Prydeinig a NiDirect ar gyfer achosion Gogledd Iwerddon.

Os ydych yn cofrestru ar Directgov neu NiDirect, bydd y manylion rydych yn eu darparu yn cael eu storio'n ddiogel ar wefan hunanwasanaeth y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn unol gyda pholisi preifatrwydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Gallwch weld polisi preifatrwydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ar y wefan hunanwasanaeth.

Gall eich cyfeiriad e-bost, os caiff ei ddarparu, gael ei ddefnyddio gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant i gyfathrebu gyda chi am eich achos Cynhaliaeth Plant.

Efallai y bydd eich manylion cofrestru hefyd yn cael eu storio ar systemau'r wefan hunanwasanaeth. Gallwch weld polisi preifatrwydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ar y wefan yma.

Mewngofnodi

Pan fydd eich achos Cynhaliaeth Plant wedi'i sefydlu, gallwch fewngofnodi i'r wefan hunanwasanaeth gan ddefnyddio eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer, eich rhif Yswiriant Gwladol a'ch PIN saith digid a ddewiswyd gennych pan sefydlwyd eich achos.

Diogelwch

Rhaid i chi bob amser gadw'ch Rhif Cyfeirnod Cwsmer a'ch PIN yn saff a diogel.

Os byddwch chi'n anghofio'ch Rhif Cyfeirnod Cwsmer a'ch PIN, gallwch ofyn iddynt gael ei ail-roi naill ai trwy'r post neu dros y ffôn trwy gysylltu gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Gwasanaeth negeseuon

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y wefan hunanwasanaeth bydd gennych fynediad i wasanaeth negeseuon ar-lein a fydd yn cael ei ddefnyddio i anfon cyfathrebiadau ac ymatebion i'ch cwestiynau.

Dylech wirio'ch negeseuon yn rheolaidd a darllen y negeseuon gan y byddwch yn cael eich sefydlu gyda'r dull cyswllt o ddewis yma yn ddiofyn trwy'r wefan hunanwasanaeth. Mae hyn yn golygu mai dim ond trwy'r wefan hunanwasanaeth yn yr adran negeseuon y bydd rhai o'r cyfathrebiadau a anfonwn atoch i'w gweld. Mae'n bosibl ichi newid y dull cyswllt yma trwy'r wefan hunanwasanaeth neu drwy gysylltu gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth.

Hysbysiadau statudol, nodiadau atgoffa a thystysgrifau

Efallai y bydd rhai gwasanaethau ar-lein yn cael eu defnyddio i roi hysbysiadau statudol a nodiadau atgoffa i chi. Gallwch weld yr hysbysiadau a'r nodiadau atgoffa yn ddiogel ar y wefan hunanwasanaeth. Gallwch hefyd eu printio neu eu cadw ar eich cyfrifiadur. Bydd gan hysbysiadau statudol sydd ar gael fel hyn ar y wefan hunanwasanaeth yr un dilysrwydd a goblygiadau cyfreithiol ‚ hysbysiad statudol papur a anfonir atoch trwy'r post.

Cyffredinol

Gall y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ddiwygio'r telerau defnyddio yma wrth i wasanaethau gael eu datblygu. Gall y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant:

 • defnyddio'r gwasanaeth rhyngrwyd yma ar gyfer unrhyw ran o ddelio gyda chi mewn perthynas ag unrhyw un o'r gwasanaethau rydych chi wedi cofrestru ar eu cyfer.
 • tynnu'n ôl neu ychwanegu gwasanaethau a nodweddion neu newid y ffordd y gallwch gael at y gwasanaethau hynny heb hysbysu gwybodaeth ymlaen llaw - er y byddwn yn ceisio rhoi rhybudd i chi o unrhyw newidiadau.

Gallwch weld y telerau defnyddio yma ar unrhyw adeg trwy ddilyn y linc 'telerau defnyddio ac ymwadiad' ar waelod unrhyw dudalen we hunanwasanaeth.

Defnydd awdurdodedig

Gwefan warchodedig Llywodraeth y Deyrnas Unedig yw hon. Mae mynediad heb awdurdod ac addasu heb awdurdod yn droseddau o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990; mae'n anghyfreithlon felly achosi difrod iddi yn fwriadol neu i unrhyw gyfleuster neu ddata electronig y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant trwy drosglwyddo unrhyw raglen, gwybodaeth, cod neu orchymyn yn wybodus.

Os na nodir yn benodol, mae'r deunydd sy'n ymddangos ar y wefan yma wedi'i warchod gan Hawlfraint y Goron.

Mynediad i'r gwasanaeth

Bydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn ceisio sicrhau bod y gwasanaeth ar-lein ar gael pedair awr ar hugain y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Os bydd ymyriad ar y gwasanaeth, bydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn ceisio ei adfer cyn gynted ‚ phosibl. Fodd bynnag, gellir gohirio mynediad i'r gwasanaeth heb rybudd. Os amherir ar y gwasanaeth, eich cyfrifoldeb chi o hyd yw cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau sy'n codi mewn perthynas ‚ chynhaliaeth plant.

Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cadw'r hawl i wrthod mynediad at y gwasanaeth pan ystyrir ei bod yn angenrheidiol i amddiffyn y sefydliad, er enghraifft, i amddiffyn ni a/neu uniondeb y gwasanaeth.

Gwybodaeth yn ymwneud ‚'ch rhwymedigaethau statudol

Gallwch gyrchu gwybodaeth ac arweiniad cyfreithiol ynghylch eich rhwymedigaethau statudol trwy fynd i wefan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd ‚'r wybodaeth yma gan y bydd yn dweud wrthych beth yw'r gofynion statudol ar gyfer defnyddio gwasanaethau ar-lein.

Atebolrwydd

Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd y wybodaeth a gynhwysir yn y cyhoeddiadau a'r gwasanaethau sy'n cael eu storio, eu cyflwyno a'u cyrchu gan y gwasanaeth gwe yma, ond ni ddylid dibynnu ar y wybodaeth yma yn lle cyngor ffurfiol. Darperir y deunyddiau a gynhwysir ar y wefan yma er gwybodaeth gyffredinol yn unig ac nid ydynt yn gyfystyr ag unrhyw fath o gyngor.

Ni fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, ei weithwyr a'i asiantau yn gyfrifol am unrhyw golled, sut bynnag y bydd yn deillio, o ddefnyddio'r wybodaeth yma, neu ddibynnu arni. Ni fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn atebol am unrhyw iawndal arbennig, damweiniol, anuniongyrchol neu ganlyniadol o unrhyw fath, gan gynnwys, heb gyfyngiad, y rhai sy'n ganlyniad o golli defnydd, data neu elw, sut bynnag y digwyddant.

Trwy ddarparu dolenni i wefannau eraill, nid yw'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn gwarantu, cymeradwyo nac yn arnodi'r wybodaeth neu'r cynnyrch sydd ar gael ar y gwefannau yma, ac nid yw dolen o reidrwydd yn nodi unrhyw gysylltiad ‚'r wefan gysylltiedig neu ei bod yn cael ei chymeradwyo gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Ni fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn atebol am unrhyw ymyrraeth neu fethiant i sicrhau bod y system ar gael.

Talu gyda cherdyn credyd neu ddebyd gan ddefnyddio'r wefan hunanwasanaeth

Byddwch yn ymwybodol mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cael taliad, a'i fod wedi clirio i mewn i gyfrif y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, ar neu cyn y dyddiad dyledus. Gall methu ‚ gwneud hyn arwain at log a / neu d‚l ychwanegol.

Cyfraith berthnasol

Bydd telerau defnyddio'r cytundeb yma yn cael eu dehongli yn unol ‚ deddfau Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a byddant yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Gall y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant newid y telerau defnyddio yma ar unrhyw adeg. Bydd eich defnydd parhaus o'r gwasanaeth ar ôl newid o'r fath yn cael ei ddehongli fel eich bod yn derbyn y telerau defnyddio diwygiedig. Er eich budd eich hun dylech sicrhau eich bod yn ail-ymweld gyda nhw'n aml.

Fel defnyddiwr y gwasanaeth yma mae'n rhaid i chi gymryd pob cam rhesymol i sicrhau nad ydych yn creu, defnyddio, storio, lawr lwytho, gosod, dosbarthu na chylchredeg unrhyw ddeunydd gan gynnwys delweddau, negeseuon testun, meddalwedd neu ddolenni i wefannau sydd:

 • yn neu a allai gael eu hystyried yn anweddus neu'n anllad
 • yn neu a allai gael eu hystyried yn ymosodol neu'n ddifrÔol, gellid eu hystyried yn ymosodiad personol, neu'n anghwrtais, yn rhywiaethol, yn hiliol, neu'n ddiflas ar y cyfan
 • yn annog neu'n hyrwyddo unrhyw weithgaredd anghyfreithlon o'r gwasanaeth yma
 • yn hyrwyddo unrhyw fusnes neu achosi, yn ariannol neu fel arall, p'un ai'n fasnachol, yn wleidyddol, yn ddiwylliannol, yn ethnig neu'n grefyddol
 • yn annog neu'n hyrwyddo unrhyw weithgaredd anghyfreithlon
 • yn cynnwys unrhyw weithgaredd y tu hwnt i gwmpas y gwasanaeth ar-lein yma, er enghraifft, unrhyw hysbysebu neu werthu nwyddau a gwasanaethau
 • ganddo'r potensial i niweidio neu orlwytho systemau, rhwydweithiau a / neu gyfathrebiadau allanol y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant
 • gallai fod yn ddifenwol; achosi atebolrwydd i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu aelod cofrestredig arall neu gael unrhyw effaith anffafriol
 • ei ddiogelu gan ddeddfau hawlfraint

Mae rhai gweithredoedd mewn gwirionedd yn droseddau o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • mynediad heb awdurdod i ddeunydd cyfrifiadurol (megis hacio; mynediad amhriodol i gofnodion cwsmeriaid a data a systemau corfforaethol, gan gynnwys cyfleusterau olrhain/chwilio)
 • mynediad heb awdurdod, gyda'r bwriad o gyflawni (neu helpu eraill i gyflawni) troseddau pellach
 • addasu deunydd cyfrifiadurol heb awdurdod

Mae cyfrifoldebau a rhwymedigaethau'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant i chi wrth ddarparu'r gwasanaeth yma ac unrhyw wasanaethau cysylltiedig yn gyfyngedig fel y nodir yn ein hymwadiad isod.

Ymwadiad

Darperir y wefan a'r deunydd sy'n ymwneud ‚ gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau'r llywodraeth neu'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (neu i wybodaeth gwasanaethau trydydd parti, cynhyrchion a gwasanaethau) 'fel y mae', heb i unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth gael ei gwneud a heb warant o unrhyw fath p'un a yw'n benodol neu ymhlyg, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y gwarantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, ffitrwydd at ddiben penodol, di-drosedd, cydnawsedd, diogelwch, cyflawnrwydd a chywirdeb.

Nid ydym yn gwarantu nac yn cynrychioli y bydd y gweithredoedd sydd wedi'u cynnwys yn y deunydd sydd ar gael ar y wefan yma yn ddi-dor neu'n rhydd o wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y wefan yma neu'r gweinyddwr sy'n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd o firysau neu'n cynrychioli'r gweithredoedd yn llawn, cywirdeb neu ddibynadwyedd y deunyddiau.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw gost, colled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, neu unrhyw gost, colled neu ddifrod o gwbl sy'n codi o ddefnyddio, neu golli defnydd, data, neu golli elw, yn codi o neu allan o ddefnyddio'r wefan hunanwasanaeth neu ddibynnu ar ei chynnwys.

Ni ellir gwarantu bod unrhyw drosglwyddo data dros y rhyngrwyd yn hollol ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i amddiffyn gwybodaeth o'r fath, nid ydym yn gwarantu ac ni allwn sicrhau diogelwch unrhyw wybodaeth rydych yn ei throsglwyddo atom. Yn unol ‚ hynny, mae unrhyw wybodaeth rydych yn ei throsglwyddo atom yn cael ei throsglwyddo ar eich risg eich hun. Nid yw'r wefan yn cymryd lle cyngor proffesiynol annibynnol a dylai defnyddwyr gael unrhyw gyngor proffesiynol priodol sy'n berthnasol i'w hamgylchiadau penodol.

Gall y deunydd ar y wefan yma gynnwys barnau neu argymhellion trydydd parti, nad ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barnau'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu'r llywodraeth, nac yn nodi ymrwymiad i gamau gweithredu penodol. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd sy'n codi mewn perthynas ag unrhyw ddeunydd trydydd parti o'r fath.