iI We use cookies to ensure that we give you the best experience when using our website. By continuing to browse you are agreeing to our use of cookies. To find out more please look at our cookie policy.
Insert title here Hafan  > Siarter gwybodaeth

Information icon Siarter gwybodaeth

Mae'r siarter gwybodaeth yma yn rhoi arolwg ar sut rydym yn rheoli diogelwch data, rhyddid gwybodaeth a'r wybodaeth bersonol gaiff ei rhoi i ni gan ein cwsmeriaid.

Mae achosion o Brydain a Gogledd Iwerddon wedi cael eu selio ar ddeddfwriaeth wahanol, felly rydym wedi creu siarteri gwybodaeth ar wahân ar gyfer Prydain a Gogledd Iwerddon. Sicrhewch eich bod yn darllen yr un sy'n berthnasol i'ch achos chi.

Siarter gwybodaeth ar gyfer achosion sydd wedi eu lleoli ym Mhrydain Fawr

Mae'r Gwasanaeth Cynnal Plant yn rhan o'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn gyfrifol am gynhaliaeth plant ym Mhrydain Fawr.

Y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant a'r Ddeddf Diogelu Data

Pam ein bod yn casglu gwybodaeth

Rydym yn casglu gwybodaeth gan nifer o ffynonellau fel y gallwn ddelio gydag achosion cynhaliaeth plant. Mae'r wybodaeth yma yn ein helpu i:

 • Prosesu ceisiadau
 • Cynnal achosion cynhaliaeth plant
 • Prosesu unrhyw adolygiadau, apeliadau neu gwynion
 • Anfon gwybodaeth berthnasol atoch sy'n ymwneud â gwasanaethau cynhaliaeth plant
 • Cynnig gwybodaeth ymarferol mewn meysydd sy'n gysylltiedig â chynhaliaeth plant
 • Casglu ystadegau ac ymgymryd mewn gwaith ymchwil a dadansoddi, gan gynnwys proffilio risg.

Gan bwy y byddwn yn cael gwybodaeth?

Pan rydym eisiau dechrau gweithio allan faint o gynhaliaeth plant y dylai'r rhiant sy'n talu cynhaliaeth ei dalu, rydym wastad yn gofyn iddynt hwy a'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth am y wybodaeth sydd ei hangen arnom yn gyntaf.

Os na fyddwch yn rhoi'r wybodaeth yma i ni, mae'r gyfraith yn ein caniatáu i ofyn amdani i bobl neu fudiadau eraill. Mae'r mudiadau yma yn cynnwys:

 • mudiadau'r llywodraeth fel y Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid a Thollau EM a'r DVLA
 • gwasanaethau carchar ac awdurdodau lleol
 • yr heddlu ac asiantaethau gorfodi cyfraith
 • cynrychiolwyr cyfreithiol
 • sefydliadau sydd ganddynt wybodaeth am eich hanes ariannol, fel banciau a chymdeithasau adeiladau, asiantaethau cyfeirio credyd, a chyflenwyr nwy a thrydan.
 • sefydliadau tramor gyda chyfrifoldeb am orfodi cynhaliaeth plant yn eu tiriogaeth hwy
 • cyflogwr neu gyfrifydd y rhiant sy'n talu cynhaliaeth, neu gwmnïau neu bartneriaethau maent yn darparu gwasanaeth iddynt.
back

Gyda phwy y gallwn rannu gwybodaeth?

Rydym yn cymryd diogelwch gwybodaeth bersonol o ddifrif. Fel arfer, ni fyddwn yn rhoi eich cyfeiriad neu rif ffôn i unrhyw un, ond os bydd y gyfraith yn caniatáu, efallai y byddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch (gan gynnwys eich manylion cyswllt) i rai mudiadau eraill, gan gynnwys:
 • cyrff llywodraethol eraill fel y Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau EM
 • awdurdodau lleol (at ddiben Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth Cyngor)
 • llys neu dribiwnlys (mewn perthynas â chynhaliaeth plant)
 • asiantaethau casglu dyled a mudiadau eraill sy'n ein helpu i gasglu cynhaliaeth plant.
Gallwn hefyd basio gwybodaeth amdanoch ymlaen:
 • os oes gennym reswm cyfreithiol i wneud hynny (gan gynnwys y Ddeddf Diogelu Data)
 • i atal neu ganfod trosedd
 • os bydd llys yn ein gorchymyn i wneud hynny
 • os ydych wedi rhoi eich caniatâd

A allaf gael mynediad i'm gwybodaeth bersonol?

Mae'r Ddeddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf Diogelu Data) yn eich caniatáu i ofyn am weld pa wybodaeth bersonol rydym yn ei chadw amdanoch ar gyfrifiadur ac mewn rhai cofnodion papur.

Mae dwy ffordd o gael gwybodaeth, yn dibynnu ar beth rydych eisiau ei wybod.

1. Gallwn roi'r wybodaeth ganlynol i chi yn rhad ac am ddim:
 • Sut mae eich cynhaliaeth plant wedi cael ei chyfrifo.
 • Copi o lythyr penodol rydym wedi ei anfon atoch.
 • Diweddariad ar eich achos.

Cysylltwch gyda ni os ydych eisiau'r wybodaeth yma.

2. Ar gyfer gwybodaeth bersonol arall i gyd, mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch cais yn ysgrifenedig.

Gwneud cais am wybodaeth fel unigolyn (SAR)

Os ydych eisiau gwneud cais ysgrifenedig i weld eich gwybodaeth bersonol, Gallwch ofyn am ffurflen cais gwrthrych am wybodaeth gan Uwchlwytho Dogfen yn y tab Fy Negeseuon neu drwy anfon neges atom. Cofiwch ddewis 'cais am ffurflen SAR' fel pwnc y neges.
Os oes gennych unrhyw achos sydd wedi ei leoli yng Ngogledd Iwerddon, bydd yn rhaid i chi wneud cais am wybodaeth ar wahân. Edrychwch yn ein Siarter Gwybodaeth ar gyfer Gogledd Iwerddon am wybodaeth am sut i wneud cais.
Gallwch hefyd gysylltu gyda ni dros y ffôn neu drwy'r post i ofyn am ffurflen os yw'n well gennych, ond mae'r mwyafrif o bobl yn ei chael yn haws i anfon neges ddiogel atom.
Bydd y ffurflen yn gofyn am wybodaeth i chi gan gynnwys y canlynol i gyd:
 • eich enw llawn
 • dyddiad geni
 • cyfeiriad (a rhif ffôn os oes gennych un)
 • rhif achos Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant
 • rhif Yswiriant Gwladol.
Efallai y byddwch eisiau rhoi manylion eraill - er enghraifft, gyda pha swyddfa Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant rydych yn delio - er mwyn ein helpu i gael y wybodaeth gywir yn gyflymach. Bydd manylion pellach am y broses ar y ffurflen y byddwn yn ei hanfon atoch.Gall gymryd hyd at 40 diwrnod calendr i brosesu eich cais.
back
Anfonwch eich ffurflen gais unigolyn am wybodaeth (SAR) i:
Child Maintenance Service 21
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2BU
Rydych angen Adobe Acrobat Reader i weld ffeiliau PDF. Os nad yw gennych yn barod ar eich cyfrifiadur, gallwch osod y fersiwn diweddaraf drwy glicio ar yr eicon isod.

Rhyddid gwybodaeth

Mae'r adran yma yn egluro ein polisi a phrosesau Rhyddid Gwybodaeth.

Rhyddid Gwybodaeth - Beth yw hyn?

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) yn rhoi'r hawl i unrhyw berson gael mynediad i wybodaeth a gedwir gan awdurdod cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys cyrff anadrannol cyhoeddus fel y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.
Gellir cael gwybodaeth bellach ar ddarpariaethau'r Ddeddf ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.
back
back

Beth yw'r hawliau mynediad?

Gall unrhyw un, os ydynt yn unigolyn neu'n sefydliad corfforaethol fel cwmni preifat, wneud cais i gael mynediad i unrhyw wybodaeth gofnodedig a gedwir gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosib ystyried rhyddhau'r holl wybodaeth a gedwir gennym, waeth ar ba ffurf y caiff ei chadw, gan gynnwys ffeiliau papur cofrestredig, dogfennau electronig, nodiaduron neu gasgliadau papur amrywiol. Nid oes yn rhaid i chi roi rheswm dros wneud eich cais.
Yn ôl y Ddeddf, mae hefyd yn ofynnol i ddweud wrthych os yw'r wybodaeth rydych ei heisiau yn bodoli neu beidio, ond mae hyn yn destun rhai eithriadau.
Gallwch benodi sut yr hoffech gael y wybodaeth, er enghraifft copi, crynodeb, drwy lythyr neu drwy e-bost. Byddwn yn ceisio cydymffurfio gyda'ch cais.
Mae'r Ddeddf yn hollol ôl-weithredol. Golyga hyn y gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth a gedwir gennym beth bynnag yw oed y wybodaeth honno. Er enghraifft, gellir gwneud cais o dan y Ddeddf am wybodaeth sydd wedi ei chynnwys mewn dogfen wedi ei chreu yn 1999, er na wnaeth y Ddeddf ddod i rym hyd nes y 1af o Ionawr 2005.
back

Gwybodaeth sydd wedi cael ei chyhoeddi'n barod

Efallai fod y wybodaeth rydych ei heisiau wedi cael ei chyhoeddi yn barod, gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Dylech wirio'r ffynonellau gwybodaeth sy'n bodoli yn barod cyn gwneud cais.

Chwilio GOV.UK am wybodaeth


Mae llawer o wybodaeth ar gael yn barod ar GOV.UK Mae hyn yn cynnwys:
 • Cyhoeddiadau'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant
 • Datguddiadau rhyddid gwybodaeth gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant - gwybodaeth o ddiddordeb cyffredinol rydym wedi ei datguddio o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
back
back

A allaf wneud cais am wybodaeth am fy achos neu amdanaf i fy hunan?

Nid yw'r hawl o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ymestyn at ddarparu gwybodaeth bersonol y gallai fod gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant amdanoch. Dylai'r math yma o gais gael ei wneud o dan ddarpariaeth y Ddeddf Diogelu Data 1998.
Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn eich caniatáu i wneud cais am y wybodaeth bersonol a gedwir gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant amdanoch ar gyfrifiadur ac mewn rhai cofnodion papur.
back
back

Ceisiadau rheolaidd am wybodaeth y tu allan i'n proses Rhyddid Gwybodaeth

Os ydych yn gwybod pa ddogfennau neu wybodaeth rydych eisiau, efallai y gallwch eu cael drwy gysylltu gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn uniongyrchol heb fod angen dechrau ein proses Rhyddid Gwybodaeth. Er enghraifft, efallai y byddwch eisiau copi o ddogfen a gedwir gan weithiwr achos.
Os ydych yn credu fod hyn yn berthnasol i'r wybodaeth rydych ei heisiau, yna cysylltwch gyda ni
back

Sut byddaf yn gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth?

Os na allwn ateb eich cais yn y ffyrdd sydd wedi cael eu disgrifio uchod, bydd angen i chi wneud cais Rhyddid Gwybodaeth drwy'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Defnyddiwch y manylion ar ein tudalen am sut i gysylltu gyda ni

back
Dylai eich cais:
 • cael ei wneud yn ysgrifenedig - gallwch ofyn am ffurflen cais gwrthrych am wybodaeth gan Uwchlwytho Dogfen yn y tab Fy Negeseuon neu drwy anfon neges atom.
 • disgrifio'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn glir,
 • cynnwys eich enw a naill ai eich cyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost ar gyfer gohebiaeth.
Dylech gael ateb o fewn 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen i ni gysylltu gyda chi i gadarnhau eich cais neu fod angen ystyried y prawf i asesu'r budd i'r cyhoedd.
back

A yw'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cael gwrthod rhoi'r wybodaeth a ofynnir amdani?

Ydynt, mewn rhai amgylchiadau. Mae'r wybodaeth ganlynol yn egluro'r amgylchiadau yma.

Gwybodaeth wedi ei heithrio

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn cynnwys nifer o eithriadau i'r hawliau mynediad i wybodaeth. Mae'r mwyafrif o eithriadau angen cael eu hystyried mewn dau gam. Sef:
 • os yw'r eithriad yn gymwys i bob rhan neu rannau penodol o'r wybodaeth y gwnaed cais amdani ac, os felly,
 • a yw'n fwy o fudd i'r cyhoedd i ryddhau'r wybodaeth na pheidio â'i rhyddhau.
Os bydd pwyso a mesur y budd cyhoeddus yn ffafrio datguddiad, bydd gwybodaeth wedi ei heithrio dal yn cael ei rhyddhau. Fodd bynnag, bydd peth gwybodaeth (er enghraifft, data personol yr ymgeisydd) wedi ei chwmpasu gan eithriadau 'llwyr', sy'n golygu nad yw'r prawf er budd y cyhoedd yn gymwys a bod angen i ni beidio â rhyddhau'r wybodaeth.
Pan na allwn ryddhau gwybodaeth, byddwn yn rhoi gwybod i chi pa eithriad sy'n gymwys a pham.
Mae canllaw am eithriadau ar gael ar GOV.UK.
back

Ceisiadau sydd dros y terfyn costau derbyniol

Nid ydym yn codi tâl am ateb ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Fodd bynnag, nid oes yn rhaid i ni roi'r wybodaeth i chi os yw'r gost o wneud hynny yn uwch na'r terfyn costau derbyniol.
Mae'r terfyn derbyniol ar gyfer y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant wedi cael ei osod yn y Rheoliadau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data 2004 (Ffioedd a Therfyn Derbyniol) fel bod yn £450. Mae hyn yn cynrychioli'r gost amcangyfrifol o un person yn treulio 2.25 diwrnod gwaith yn penderfynu os yw'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn dal y wybodaeth neu beidio, lleoli'r wybodaeth honno, a chael gafael arni.
Os na allwn roi'r wybodaeth yma i chi oherwydd ei bod yn rhy gostus, byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud hyn. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi leihau eich cais er mwyn iddo fod o fewn y gost dderbyniol.

Gwneud eich cais yn glir

Mae'n bwysig fod eich cais yn cynnwys disgrifiad clir o'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, er mwyn ein galluogi i nodi'r union wybodaeth sydd ei hangen ac osgoi gwrthod ar sail costau afresymol. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys penodi pa gyfnod amser yr hoffech i'r wybodaeth ei chwmpasu.
Os nad yw'ch cais yn glir, byddwn yn gofyn i chi ei egluro ymhellach. Unwaith y cawn eich eglurhad, dylai ein hymateb gael ei anfon o fewn 20 diwrnod gwaith.

Gwybodaeth sydd ddim yn cael ei chadw gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Efallai nad yw'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn dal y wybodaeth y gofynnoch amdani, felly byddwn yn dweud wrthych o fewn 20 diwrnod.
Os nad oes gennym y wybodaeth y gofynnoch amdani, ond bod gennych reswm i gredu ei bod gan awdurdod cyhoeddus arall, byddwn yn rhoi gwybod i chi sut y gallwch gysylltu gyda'r awdurdod hwnnw i ofyn am y wybodaeth.
back

Os nad ydych yn hapus gyda'n penderfyniad

Beth sy'n digwydd os nad wyf yn hapus gyda'r ymateb?

Os nad ydych yn hapus gyda'n hymateb neu sut rydym wedi delio gyda'ch cais, gallwch ofyn am adolygiad mewnol drwy ysgrifennu i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Defnyddiwch y wybodaeth ar y dudalen am sut i gysylltu gyda ni
back
Dylai unrhyw gais i adolygu gael ei anfon o fewn dau fis o ddyddiad yr ymateb.
Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal gan swyddog uwch nad oedd yn barti i ddarparu'r ymateb gwreiddiol. Byddant yn archwilio'r penderfyniad a wnaed yn yr ymateb gwreiddiol ac yn penderfynu os cafodd y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ei chymhwyso yn gywir neu beidio. Os yn addas, byddai hyn yn cynnwys y cymhwysiad o waharddiadau a phrofion dilynol er budd y cyhoedd. Yn ogystal, bydd yr adolygiad hefyd yn ystyried y sylwadau rydych wedi eu gwneud yn eich cais am adolygiad.
Byddwch yn cael eich hysbysu am benderfyniad yr adolygwr yn ysgrifenedig. Efallai y bydd hyn yn ategu'r penderfyniad gwreiddiol neu yn ei wrthdroi. Bydd unrhyw wybodaeth y credwn y gallwn ei rhoi yn dod gyda'n hateb.

Beth os byddaf dal yn anhapus?

Os nad ydych yn fodlon gyda chanlyniad yr adolygiad mewnol, gallwch wneud cais i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad.
Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth yn gweithredu'n annibynnol, caiff ei benodi gan Ei Mawrhydi, Y Frenhines ac mae'n adrodd yn ôl yn uniongyrchol i'r Senedd. Mae gan y Comisiynydd yr hawl i weld yr holl bapurau sy'n berthnasol i'ch cais ac i benderfynu os yw ein penderfyniad yn cwrdd gyda gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Gellir cysylltu gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:
The Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
back

Ystadegau Rhyddid Gwybodaeth

Mae ystadegau am weithrediad y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn cael eu hadrodd yn chwarterol i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a'u cyhoeddi ar GOV.UK.
back

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth am Ryddid Gwybodaeth ar gael ar GOV.UK a gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth .

back

Siarter gwybodaeth ar gyfer achosion sydd wedi eu lleoli yng Ngogledd Iwerddon

Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn wasanaeth a ddarperir gan yr Adran Cymunedau sy'n gyfrifol am gynhaliaeth plant yng Ngogledd Iwerddon.

Y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant a'r Ddeddf Diogelu Data

Pam ein bod yn casglu gwybodaeth

Rydym yn casglu gwybodaeth gan nifer o ffynonellau fel y gallwn ddelio gyda'ch achosion cynhaliaeth plant. Mae'r wybodaeth yma yn ein helpu i:
 • Prosesu eich cais
 • Cynnal achosion cynhaliaeth plant
 • Prosesu unrhyw adolygiadau, apeliadau ac/neu gwynion
 • Anfon gwybodaeth berthnasol atoch mewn perthynas â gwasanaethau cynhaliaeth plant
 • Casglu ystadegau ac ymgymryd mewn gwaith ymchwil a dadansoddi
back

Gan bwy y byddwn yn cael gwybodaeth?

Pan rydym eisiau dechrau gweithio allan faint o gynhaliaeth plant y dylai'r rhiant sy'n talu cynhaliaeth ei dalu, rydym wastad yn gofyn iddynt hwy a'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth am y wybodaeth sydd ei hangen arnom yn gyntaf. Ond os na fydd rhieni'n rhoi'r wybodaeth yma i ni, mae'r gyfraith yn ein caniatáu i ofyn i bobl neu sefydliadau eraill amdani. Mae'r bobl neu sefydliadau yma'n cynnwys:
 • cyflogwr/cyflogwyr neu gyfrifydd y rhiant sy'n talu cynhaliaeth, neu gwmnïau neu bartneriaethau mae'r rhiant sy'n talu cynhaliaeth yn darparu gwasanaeth iddynt.
 • sefydliadau'r llywodraeth, fel yr Adran Cymunedau, Cyllid a Thollau EM a'r Asiantaeth Gyrwyr a Cherbydau (DVA)
 • gwasanaethau carchar ac awdurdodau lleol
 • yr heddlu ac asiantaethau gorfodi cyfraith
 • cynrychiolydd cyfreithiol
 • mudiadau sydd ganddynt wybodaeth am hanes ariannol y rhiant sydd yn talu cynhaliaeth, fel banciau a chymdeithasau adeiladu, asiantaethau cyfeirio credyd, a chyflenwyr nwy a thrydan.
 • sefydliadau tramor gyda chyfrifoldebau ar gyfer gorfodi cynhaliaeth plant yn eu tiriogaeth hwy
Nid oes yn rhaid i ni gael eich caniatâd chi i gysylltu gyda'r bobl neu sefydliadau yma.
back

Gyda phwy y gallwn rannu'r wybodaeth?

Rydym yn cymryd diogelwch gwybodaeth bersonol o ddifrif. Fel arfer, ni fyddwn yn rhoi eich cyfeiriad neu rif ffôn i unrhyw un, ond os bydd y gyfraith yn caniatáu, efallai y byddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch chi i rai mudiadau eraill, gan gynnwys:
 • cyrff llywodraethol eraill fel yr Adran Cymunedau a Chyllid a Thollau EM
 • awdurdodau lleol (at ddiben Budd-dal Tai neu Fudd-dal Trethi)
 • llys neu dribiwnlys (mewn perthynas â chynhaliaeth plant)
 • asiantaethau casglu dyled a mudiadau eraill sy'n ein helpu i gasglu cynhaliaeth plant.
Os bydd llys yn ein gorchymyn i ryddhau eich cyfeiriad bydd yn rhaid i ni wneud hynny, gallwn hefyd drosglwyddo gwybodaeth amdanoch os byddwn yn meddwl y bydd yn helpu i atal neu ganfod trosedd.
back

A allaf gael mynediad i'm gwybodaeth bersonol?

Mae'r Ddeddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf Diogelu Data) yn eich caniatáu i ofyn am weld pa wybodaeth bersonol rydym yn ei gadw amdanoch ar gyfrifiadur ac mewn rhai cofnodion papur.
Mae dwy ffordd o gael gwybodaeth, yn dibynnu ar beth rydych eisiau ei wybod.
1. Gallwn roi'r wybodaeth ganlynol i chi yn rhad ac am ddim:
 • Sut mae'ch cynhaliaeth plant wedi cael ei chyfrifo.
 • Copi o lythyr penodol rydym wedi anfon atoch.
 • Diweddariad ar eich achos.
Cysylltwch gyda ni os ydych eisiau'r wybodaeth yma.
back
2. Ar gyfer bob gwybodaeth bersonol, mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch cais yn ysgrifenedig.
back

Gwneud cais am wybodaeth fel unigolyn (SAR)

Os ydych eisiau gwneud cais i weld eich gwybodaeth bersonol, gofynnwch i ni am ffurflen SAR drwy anfon neges ddiogel atom o'ch cyfrif. Cofiwch ddewis 'cais am ffurflen SAR' fel pwnc y neges.
back

Os oes gennych unrhyw achos wedi ei leoli ym Mhrydain Fawr, bydd yn rhaid i chi wneud cais am wybodaeth ar wahân. Ewch i'r Siarter Gwybodaeth ar gyfer Prydain Fawr am wybodaeth am sut i wneud cais.

Fel hyn, gallwn ddilyn eich cais o'r amser y byddwch yn ei wneud, a'i baru gyda'ch taliad. Gallwch hefyd gysylltu gyda ni dros y ffôn neu drwy'r post i ofyn am ffurflen os yw'n well gennych, ond mae'r mwyafrif o bobl yn ei chael yn haws i anfon neges ddiogel atom.
back
Bydd y ffurflen yn gofyn am wybodaeth i chi gan gynnwys y canlynol i gyd:
 • eich enw llawn
 • dyddiad geni
 • cyfeiriad (a rhif ffôn os oes gennych un)
 • rhif achos Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant
 • rhif Yswiriant Gwladol.
Efallai y byddwch eisiau rhoi manylion eraill i'n helpu i ddarganfod y wybodaeth gywir yn gyflymach.
Pan fydd eich cais gennym byddwn yn ei brosesu. Gallai hyn gymryd hyd at 20 diwrnod calendr.
Rydych angen Adobe Acrobat Reader i weld ffeiliau PDF. Os nad yw gennych yn barod ar eich cyfrifiadur, gallwch osod y fersiwn diweddaraf drwy glicio ar yr eicon isod.
back

Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r adran yma yn egluro ein polisi a phrosesau Rhyddid Gwybodaeth.

Rhyddid Gwybodaeth - Beth yw hyn?

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) yn rhoi'r hawl i unrhyw berson weld y wybodaeth sy'n cael ei ddal gan awdurdod cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys cyrff adrannol cyhoeddes gan gynnwys y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.
Gellir cael gwybodaeth bellach ar ddarpariaethau'r Ddeddf ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.
back
back

Beth yw'r hawliau mynediad?

Gall unrhyw un, os ydynt yn unigolyn neu'n sefydliad corfforaethol fel cwmni preifat, wneud cais i gael mynediad i unrhyw wybodaeth gofnodedig a gedwir gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosib ystyried rhyddhau'r holl wybodaeth a ddelir gennym, waeth ar ba ffurf y caiff ei chadw, gan gynnwys ffeiliau papur cofrestredig, dogfennau electronig, nodiaduron neu gasgliadau papur amrywiol. Nid oes yn rhaid i chi roi rheswm dros wneud eich cais.
Yn ôl y Ddeddf, mae hefyd yn ofynnol i ddweud wrthych os yw'r wybodaeth rydych ei heisiau yn bodoli neu beidio, ond mae hyn yn destun rhai eithriadau.
Gallwch benodi sut yr hoffech dderbyn y wybodaeth, er enghraifft copi, crynodeb, drwy lythyr neu drwy e-bost. Byddwn yn ceisio cydymffurfio gyda'ch cais.
Mae'r Ddeddf yn hollol ôl-weithredol. Golyga hyn y gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth a gedwir gennym beth bynnag yw oed y wybodaeth honno. Er enghraifft, gellir gwneud cais o dan y Ddeddf am wybodaeth sydd wedi ei chynnwys mewn dogfen wedi ei chreu yn 1999, er na wnaeth y Ddeddf ddod i rym hyd nes y 1af o Ionawr 2005.
back

Gwybodaeth sydd wedi cael ei chyhoeddi yn barod

Efallai fod y wybodaeth rydych ei heisiau wedi cael ei chyhoeddi yn barod gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Dylech wirio'r ffynonellau gwybodaeth sy'n bodoli yn barod cyn gwneud cais.

Chwilio gwefan yr Adran Cymunedau am wybodaeth


Mae llawer o wybodaeth ar gael yn barod ar wefan yr Adran Cymundau. Mae hyn yn cynnwys:
 • Cyhoeddiadau'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant
 • Datguddiadau rhyddid gwybodaeth y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant - gwybodaeth o ddiddordeb cyffredinol y mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant wedi ei datguddio o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
back
back

A allaf wneud cais am wybodaeth am fy achos neu amdanaf i fy hunan?

Nid yw'r hawl o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ymestyn at ddarparu gwybodaeth bersonol y gallai fod gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant amdanoch. Dylai'r math yma o gais gael ei wneud o dan ddarpariaeth y Ddeddf Diogelu Data 1998.
Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn eich caniatáu i wneud cais am y wybodaeth bersonol a gedwir gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant amdanoch ar gyfrifiadur ac mewn rhai cofnodion papur.
back
back

Ceisiadau rheolaidd am wybodaeth y tu allan i'n proses Rhyddid Gwybodaeth

Os ydych yn gwybod pa ddogfennau neu wybodaeth rydych eisiau efallai y gallwch eu cael drwy gysylltu gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn uniongyrchol heb fod angen dechrau ein proses Rhyddid Gwybodaeth. Er enghraifft, efallai eich bod eisiau copi o ddogfen a gedwir gan weithiwr achos.
Os ydych yn credu fod hyn yn berthnasol i'r wybodaeth rydych ei heisiau, yna cysylltwch gyda ni
back

Sut wyf yn gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth?

Os na allwn ateb eich cais yn y ffyrdd sydd wedi eu disgrifio uchod, bydd angen i chi wneud cais Rhyddid Gwybodaeth drwy'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Gallwch wneud hyn drwy ysgrifennu i:
The Departmental Information Manager
Department for Communities
Ground Floor, Lighthouse Building
Gasworks Business Park
Ormeau Road
Belfast
BT7 2JB
neu drwy anfon e-bost i: foi@communities-ni.gov.ukgan roi'ch enw a manylion cyswllt. Dylai ceisiadau gynnwys manylion fydd yn ein cynorthwyo i ganfod y wybodaeth a geisir.
back
Dylech gael ateb o fewn 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen i ni gysylltu gyda chi i gadarnhau eich cais neu fod angen ystyried y prawf i asesu'r budd i'r cyhoedd.
back

A yw'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cael gwrthod rhoi'r wybodaeth a ofynnir amdani?

Ydynt, mewn rhai amgylchiadau. Mae'r wybodaeth ganlynol yn egluro'r amgylchiadau yma.

Gwybodaeth wedi ei heithrio

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn cynnwys nifer o eithriadau i'r hawliau mynediad i wybodaeth. Mae'r mwyafrif o eithriadau angen cael eu hystyried mewn dau gam. Sef:
 • os yw'r eithriad yn gymwys i bob rhan neu rannau penodol o'r wybodaeth y gwnaed cais amdani ac, os felly,
 • a yw fwy o fudd i'r cyhoedd i ryddhau'r wybodaeth na pheidio â'i rhyddhau.
Os bydd pwyso a mesur y budd cyhoeddus yn ffafrio datguddiad, bydd gwybodaeth wedi ei heithrio dal yn cael ei rhyddhau. Fodd bynnag, mae peth gwybodaeth (er enghraifft data personol yr ymgeisydd) wedi ei chwmpasu gan eithriadau 'llwyr', sy'n golygu nad yw prawf er budd y cyhoedd yn gymwys a bod angen i ni beidio â rhyddhau'r wybodaeth.
Pan na allwn ryddhau gwybodaeth, byddwn yn rhoi gwybod i chi pa eithriad oedd yn gymwys a pam.
Mae canllaw am eithriadau ar gael ar wefan NIDirect.
back

Ceisiadau sydd dros y terfyn costau derbyniol

Nid ydym yn codi tâl am ateb ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Fodd bynnag, nid oes yn rhaid i ni roi'r wybodaeth i chi os yw'r gost o wneud hynny yn uwch na'r terfyn costau derbyniol.
Mae'r terfyn derbyniol ar gyfer y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant wedi cael ei osod yn y Rheoliadau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data 2004 (Ffioedd a Therfyn Derbyniol) fel bod yn £450. Mae hyn yn cynrychioli'r gost amcangyfrifol o un person yn treulio 2.25 diwrnod gwaith yn penderfynu os yw'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn dal y wybodaeth neu beidio, lleoli'r wybodaeth honno, a chael gafael arni.
Os na allwn roi'r wybodaeth yma i chi oherwydd ei bod yn rhy gostus, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi leihau eich cais er mwyn iddo fod o fewn y gost dderbyniol.

Gwneud eich cais yn glir

Mae'n bwysig fod eich cais yn cynnwys disgrifiad clir o'r wybodaeth rydych ei heisiau, i'n galluogi i ganfod yr union wybodaeth rydych angen ac osgoi gwrthod ar sail costau afresymol. Er enghraifft, efallai y bydd hyn yn cynnwys rhestru pa gyfnod o amser y byddwch eisiau i'r wybodaeth ei chwmpasu.
Os nad yw'ch cais yn glir, byddwn yn gofyn i chi ei egluro ymhellach. Unwaith y cawn eich eglurhad, dylai ein hymateb gael ei anfon o fewn 20 diwrnod gwaith.

Gwybodaeth sydd ddim yn cael ei chadw gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Efallai nad yw'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn dal y wybodaeth y gofynnoch amdani, felly byddwn yn rhoi gwybod i chi o fewn 20 diwrnod.
Os nad ydym yn dal y wybodaeth y gofynnoch amdani, ond bod gennych reswm i gredu ei bod gan awdurdod cyhoeddus arall, byddwn yn eich hysbysu am sut y gallwch gysylltu gyda'r awdurdod hwnnw i ofyn am y wybodaeth.
back

Os nad ydych yn hapus gyda'n penderfyniad

Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn hapus gyda'r ymateb?

Mae gan ein Cyfarwyddwr Polisi a Chydlyniant gyfrifoldeb cyflawn am ein Cynllun Cyhoeddi. Mae'r cyfrifoldeb am weithredu'r cynllun o ddydd i ddydd gan y Rheolwr Gwybodaeth Adrannol, a gallwch gysylltu gyda nhw yn:
The Departmental Information Manager
Department for Communities
Ground Floor
Lighthouse Building
Gasworks Business Park
Ormeau Road
Belfast
BT7 2JB
neu gallwch anfon e-bost i : foi@communities-ni.gov.uk Byddwn yn falch o glywed gennych os oes gennych unrhyw sylwadau am ein cynllun.
back
Os ydych yn teimlo nad ydym wedi cydymffurfio gydag ein hymrwymiad i gyhoeddi gwybodaeth fel y'i gosodir yn ein Cynllun Cyhoeddi neu eich bod yn anfodlon gyda'n hymateb i gais am wybodaeth, gallwch wneud cwyn i'n Rheolwr Gwybodaeth Adrannol.

Beth os byddaf dal yn anhapus?

Os byddwch yn parhau i fod yn anfodlon, gallwch ofyn am adolygiad annibynnol gan:
The Information Commissioner
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Rhif ffôn: 01625 545 745, Rhif ffacs: 01625 524 510
back
Dylai unrhyw gais am adolygiad gael ei gyflwyno o fewn dau fis o ddyddiad yr ymateb.
back

Cysylltiadau perthnasol

Ystadegau Rhyddid Gwybodaeth

Mae ystadegau am weithrediad y Comisiwn o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn cael eu hadrodd yn chwarterol i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a'u cyhoeddi ar eu gwefan.
back

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth am Ryddid Gwybodaeth ar gael ar wefannau NIDirect a Comisiynydd Gwybodaeth.

back