1. Hafan
  2. Cymorth Cleient

Help a chwestiynau cyffredin

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i defnyddio'r wefan yma, gallwch dod o hyd i’r atebion yma. Sgroliwch trwy'r rhestr o gwestiynau cyffredin neu chwiliwch i ddarganfod yr wybodaeth rydych yn edrych amdano.

Sut gallaf gysylltu gyda chi?

Ewch i'n tudalen Cysylltwch gyda ni i weld y ffordd orau o gysylltu gyda ni.

Sut y cyfrifir cynhaliaeth plant?

Rydym yn anfon dadansoddiad llawn atoch sy'n egluro sut rydym wedi gweithio eich cynhaliaeth plant allan pan wneir cais cychwynnol am gynhaliaeth plant, neu pan fydd rhywbeth yn digwydd sy'n newid y taliadau, fel cyfrifiad newydd.

Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn yn dilyn chwech cam wrth i ni weithio cynhaliaeth plant allan.

Cam 1 - Incwm
Yn gyntaf, byddwn yn edrych ar eich incwm wythnosol gros. Dyma'r swm cyn didynnu unrhyw Dreth Incwm neu Yswiriant Gwladol, ond ar ól didynnu unrhyw gyfraniadau i bensiwn galwedigaethol neu bersonol. Rydym yn cynnwys pethau fel enillion, elw o hunagyflogaeth neu incwm o bensiynau yn y ffigwr gros yma.

Cam 2 - Ffactorau sy'n effeithio ar incwm
Nesaf, byddwn yn edrych am bethau allai leihau swm yr incwm wythnosol gros, fel cyfraniadau i bensiwn galwedigaethol neu bersonol neu os oes gennych unrhyw blant eraill yn byw gyda chi.

Cam 3 - Cyfraddau cynhaliaeth plant
Yna, byddwn yn gweld pa gyfradd cynhaliaeth plant sydd angen cael ei thalu gennych. Mae pedair cyfradd o gynhaliaeth plant, a bydd eich cyfradd chi yn dibynnu ar yr incwm wythnosol a weithiwyd allan gennym yn y ddau gam cyntaf. Y pedair cyfradd yw:

  • Sylfaenol / Sylfaenol Ychwanegol (Sylfaenol ar gyfer incwm rhwng £200 a £800 / Sylfaenol Ychwanegol ar gyfer incwm rhwng £800 a £3,000)
  • Is (ar gyfer incwm rhwng £100 a £200)
  • Unffurf (ar gyfer incwm o dan £100 neu os ydych yn cael budd-daliadau penodol)
  • Sero (ar gyfer incwm o dan £7 neu os ydych yn cael budd-daliadau penodol)
Cam 4 - Plant
Rydym hefyd yn edrych ar faint o blant sydd gennych sy'n gymwys i gael cynhaliaeth plant, a faint o blant eraill sydd angen i ni eu hystyried. Yna, byddwn yn defnyddio'r gyfradd cynhaliaeth plant i weithio allan swm canrannol o'ch incwm wythnosol sydd raid i chi ei dalu.

Cam 5 - Swm wythnosol o gynhaliaeth plant
Gan ddefnyddio'r canran yma, byddwn yn gweithio allan swm wythnosol o gynhaliaeth plant.

Cam 6 - Rhannu gofal
Yn olaf, rydym hefyd yn lleihau swm y gynhaliaeth plant os bydd plentyn sy'n gymwys i gael cynhaliaeth plant yn aros dros nos gyda chi am o leiaf un noson yr wythnos, ar gyfartaledd. Mae hyn yn cael ei alw'n lwfans 'rhannu gofal'.

Mae'r lleihad canrannol yn dibynnu ar y nifer o nosweithiau 'rhannu gofal' ar gyfer bob plentyn sy'n gymwys i gael cynhaliaeth plant.

Cewch fwy o wybodaeth am sut rydym yn gweithio cynhaliaeth plant allan yn ein taflen 'Sut rydym yn gweithio cynhaliaeth plant allan'.
Cewch daflenni ar gyfer achosion ym Mhrydain Fawr yn ein gwe-dudalennau ar Directgov (Agor mewn tab newydd).
Cewch daflenni ar gyfer achosion yng Ngogledd Iwerddon yn ein gwe-dudalennau ar NIDirect (Agor mewn tab newydd).

Rwyf eisiau i fy nghynhaliaeth plant gael ei thalu yn uniongyrchol, yn hytrach na mynd drwy'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Sut gallaf symud i'r cynllun Talu Uniongyrchol neu gytundeb teuluol?

Gall y naill riant gysylltu gyda ni a gofyn i'w hachos gwasanaeth Casglu a Thalu gael ei symud i drefniadau Talu Uniongyrchol.

Os mai rhiant sy'n talu cynhaliaeth sy'n gwneud y cais, byddwn yn cysylltu gyda'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth a gofyn iddynt a fyddant yn cytuno i symud i drefniadau Talu Uniongyrchol. Os ydy'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn cytuno, bydd yr achos yn symud yn awtomatig i drefniadau Talu Uniongyrchol. Os ydynt yn anghytuno, byddwn yn edrych yn ofalus ar yr achos i weld os ydym yn credu y bydd y rhiant ddylai dalu yn anhebygol o dalu'n wirfoddol. Os byddwn yn gweld nad oes perygl i'r rhiant ddylai dalu cynhaliaeth fod yn anhebygol o dalu'n wirfoddol, yna byddwn yn symud yr achos i drefniadau Talu Uniongyrchol heb gytundeb gan y rhiant sy'n cael cynhaliaeth.

Os bydd y rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn gwneud y cais, bydd yr achos yn cael ei symud yn awtomatig i drefniadau Talu Uniongyrchol.

Os byddwch yn methu â thalu eich cynhaliaeth plant drwy drefniadau Talu Uniongyrchol, gall y rhiant sy'n cael cynhaliaeth ofyn i ni symud yr achosion yn ól i'r gwasanaeth Casglu a Thalu. Bydd ffioedd casglu yn gymwys i bob taliad cynhaliaeth drwy'r gwasanaeth Casglu a Thalu, gan gynnwys unrhyw daliadau a fethwyd drwy drefniadau Talu Uniongyrchol. Hefyd, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd gorfodi.

Os ydych am wneud cytundeb teuluol, byddwch angen cytuno ar hyn gyda'r rhiant arall yn uniongyrchol, ac yna rhoi gwybod i ni.

Sut ydwyf yn talu cynhaliaeth plant?

Os oes gennych achos gwasanaeth Casglu a Thalu, mae yna dair ffordd i dalu cynhaliaeth plant:

1- Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol o'ch cyfrif banc
2- Gallwn sefydlu Gorchymyn Didynnu o Enillion (DEO) gyda'ch cyflogwr, a didynnu eich taliadau yn syth o'ch cyflog.
3- Os ydych ar fudd-daliadau, byddwn yn didynnu'ch cynhaliaeth plant yn syth o'ch budd-daliadau.

Os ydych angen talu mewn ffordd arall, cysylltwch gyda ni, ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn talu gan ddefnyddio un o'r ffyrdd yma. Cofiwch, os ydych wedi symud eich achos i drefniadau Talu Uniongyrchol, gallech dalu eich cynhaliaeth yn uniongyrchol i'r rhiant arall mewn unrhyw ffordd y dewiswch.

Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol nawr
Mae'n well gan y rhan fwyaf o rieni sefydlu Debyd Uniongyrchol. Gallwch sefydlu neu newid Debyd Uniongyrchol yma ac mae ond yn cymryd ychydig o funudau. Ewch i'r adran 'Fy manylion' a chliciwch ar 'Fy manylion banc', yna rhowch eich manylion banc.

Fel arall, gallwch lawr-lwytho ffurflen Debyd Uniongyrchol a'i phostio atom, ond bydd hyn yn cymryd mwy o amser i brosesu. Defnyddiwch y cyfeiriad ar ein tudalen Cysylltu gyda ni.

Os ydych yn defnyddio gwasanaeth Casglu a Thalu, bydd ffi casglu yn gymwys i bob taliad gwasanaeth Casglu a Thalu rydym yn ei gasglu gennych, ar ben eich swm rheolaidd o gynhaliaeth plant. Gallwch osgoi ffioedd casglu drwy newid o wasanaeth Casglu a Thalu i drefniadau Talu Uniongyrchol. Talu Uniongyrchol yw pan fyddwn ni yn cyfrifo symiau cynhaliaeth plant ond byddwch chi yn gwneud y trefniadau talu yn uniongyrchol gyda'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth. Ni chodir unrhyw ffi casglu ac mae'r taliadau yma dal yn rhai y gellir eu gorfodi yn gyfreithiol.

Os nad ydych yn gwneud eich taliadau, efallai y bydd tâl gorfodi yn gymwys hefyd, ac efallai na fyddwch yn gallu newid i drefniadau Talu Uniongyrchol heb gael gytundeb y rhiant sy'n cael cynhaliaeth hyd nes y bydd eich hanes talu yn gwella. Hefyd, bydd y rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn gorfod talu ffioedd casglu, fydd yn lleihau swm y gynhaliaeth plant y byddant yn ei chael.

Wedi meth taliad?
Os ydych wedi methu taliad, mae'n bwysig eich bod yn talu beth sy'n ddyledus gennych i ni ar unwaith. Mae yna dair ffordd i wneud hyn:

1 - Ar-lein gyda cherdyn debyd neu gerdyn credyd
Gallwch wneud taliad cyflym a diogel gyda cherdyn debyd neu gerdyn credyd. Ewch i'r adran 'Fy nhaliadau' o'r wefan hunanwasanaeth a chliciwch ar 'Talu gyda cherdyn'.

Gallwch dalu gyda'r cardiau canlynol:
Switch
Solo
Visa
MasterCard


2 - Trosglwyddiad Banc
Gallwch wneud taliad gyda throsglwyddiad uniongyrchol. Ein manylion ar gyfer achosion Prydeinig yw:

Cod didoli 40-34-18
Rhif cyfrif: 84041690

A'n manylion ar gyfer achosion Gogledd Iwerddon yw:

Cod didoli 40-34-18
Rhif cyfrif: 54041712

Dylech gynnwys eich rhif cyfeirnod cwsmer pan fyddwch yn gwneud trosglwyddiad banc fel ein bod yn gallu cadw cofnod o'ch taliad.

Sut ydwyf yn cael cynhaliaeth plant?

Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn gallu gwneud taliadau yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc neu i mewn i gyfrif cerdyn y Swyddfa Post rydych wedi ei sefydlu ar gyfer cael Budd-dal Plant.

Gallwch ddweud wrthym eich manylion banc neu sefydlu Taliadau Uniongyrchol yma ac mae ond yn cymryd ychydig o funudau. Ewch i'r adran 'Fy manylion' a chliciwch ar yr adran 'Fy manylion banc', yna rhowch eich gwybodaeth banc.

Os ydych yn defnyddio'r gwasanaeth Casglu a Thalu, bydd ffi casglu yn gymwys i bob taliad cynhaliaeth plant rydym yn ei gasglu gennych, a phob taliad rydym yn ei basio ymlaen i chi.

Gallwch osgoi ffioedd casglu drwy newid o wasanaeth Casglu a Thalu i drefniadau Talu Uniongyrchol. Gyda threfniadau Talu Uniongyrchol, rydym yn gweithio allan symiau cynhaliaeth plant ac yna byddwch chi yn trefnu taliadau yn uniongyrchol gyda'r rhiant arall. Ni chodir unrhyw ffi casglu ac mae'r taliadau yma dal yn rhai y gellir eu gorfodi yn gyfreithiol.

Os ydych eisiau mwy o reolaeth dros eich trefniadau - fel penderfynu beth sy'n cyfrif fel cynhaliaeth plant, faint sy'n cael ei dalu a phryd, yna siaradwch gyda rhiant arall eich plentyn am wneud cytundeb teuluol. Ni fydd yn rhaid i unrhyw un arall fod yn rhan o hyn, cyn belled a bod y ddau ohonoch yn cytuno.

Ni lwyddais i wneud fy nhaliad diwethaf - beth ddylwn i ei wneud?

Achosion gwasanaeth Casglu a Thalu

Os ydych yn defnyddio gwasanaeth Casglu a Thalu ac yn methu â gwneud eich taliadau, efallai y byddwn yn eich symud i ddull talu gorfodol a gallai ffi gorfodi fod yn gymwys. Bydd hyn yn ogystal â'r ffi casglu sy'n gymwys i bob taliad cynhaliaeth plant rydym yn ei gasglu gennych. Efallai hefyd na fyddwch yn gallu symud i drefniadau Talu Uniongyrchol heb gael cytundeb y rhiant sy'n cael cynhaliaeth hyd nes bydd eich hanes talu wedi gwella. Bydd ffioedd casglu hefyd yn gymwys i'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth, a bydd hyn yn lleihau'r swm o gynhaliaeth plant y maent yn ei gael.

Gwnewch daliad ar unwaith. Gallwch wneud taliad nawr gyda cherdyn debyd neu gerdyn credyd - ewch i'r adran 'Fy nhaliadau' a chliciwch ar 'Talu gyda cherdyn'. I dalu gyda dull arall, edrychwch ar y rhan 'Fy nhaliadau' o'r adran Cwestiwn ac Ateb yma i weld eich opsiynau talu.

Os na allwch wneud taliad ar unwaith, cysylltwch gyda ni. Os na fyddwch yn gwneud y taliad yma, bydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cysylltu gyda chi i gasglu'r arian sy'n ddyledus gennych.

Achosion Talu Uniongyrchol

Os ydych yn defnyddio trefniadau Talu Uniongyrchol ac yn methu â gwneud taliad, siaradwch gyda'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn syth i gytuno ar ddyddiad talu newydd. Gall y rhiant sy'n cael cynhaliaeth ofyn i ni symud yr achos i wasanaeth Casglu a Thalu os methir taliad. Os bydd eich achos yn symud i wasanaeth Casglu a Thalu, bydd ffioedd casglu yn gymwys i bob taliad cynhaliaeth plant rydym yn ei gasglu gennych. Efallai hefyd na fyddwch yn gallu symud i drefniadau Talu Uniongyrchol yn y dyfodol.

Os ydych yn cael trafferth i wneud taliadau rheolaidd gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, gallwch chi a rhiant arall y plentyn wneud cytundeb teuluol. Dyma ble rydych yn cytuno rhwng eich gilydd beth sy'n cyfrif fel cynhaliaeth plant, faint i'w dalu a phryd. Efallai y bydd yn well ar gyfer eich amgylchiadau chi.

Faint fydd yn gymryd i daliad gyrraedd rhiant sy'n cael cynhaliaeth?

Mae'n dibynnu sut mae'r gynhaliaeth plant yn cael ei thalu.

Os ydych yn defnyddio'r gwasanaeth Casglu a Thalu dylech adael 6 i 10 diwrnod i daliad Ddebyd Uniongyrchol glirio.Os yw cynhaliaeth plant yn cael ei chasglu'n uniongyrchol drwy orchymyn Didynnu o Enillion (DEO), mae'n dibynnu ar bryd y bydd y cyflogwr yn anfon y taliad atom.

Os ydych eisiau i'ch taliadau gyrraedd eich plant yn fwy cyflym, pam na wnewch newid i drefniadau Talu Uniongyrchol? Bydd yr arian yn mynd yn syth i riant arall eich plentyn a gallech gytuno ar ddull talu cyflymach.

Os ydych yn defnyddio trefniadau Talu Uniongyrchol, mae'n dibynnu ar y dull talu rydych wedi cytuno arno gyda'r rhiant arall

Mae problem gyda'r wefan yma - wrth bwy ddylwn i ddweud?

Os ydych am roi gwybod am broblem gyda'r wefan, ewch i'r adran 'Negeseuon' ac anfonwch neges atom. Os nad ydych wedi mewngofnodi, gallwch gysylltu gyda ni mewn ffordd arall.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Talu Uniongyrchol a Chasglu a Thalu?

Pan fyddech yn defnyddio'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, gallwch ofyn i ni gyfrifo, casglu a phasio ymlaen cynhaliaeth plant i chi. Gelwir hyn yn wasanaeth Casglu a Thalu. Os ydych yn defnyddio'r gwasanaeth Casglu a Thalu, bydd ffi casglu yn gymwys i bob taliad cynhaliaeth plant rydym yn ei gasglu a phasio ymlaen. Mae hyn yn golygu y byddwch yn talu mwy, acy byddwch yn cael llai. Os nad ydych yn gwneud eich taliadau, gallwn ddefnyddio dull talu gorfodol fel Gorchymyn Didynnu o Enillion (DEO) er mwyn cymryd taliadau cynhaliaeth plant yn uniongyrchol o'ch cyflog. Gellir hefyd godi ffi gorfodi am wneud hyn. Bydd y rhiant sy'n cael cynhaliaeth hefyd yn gymwys i dalu ffioedd casglu ac felly bydd hyn yn llaihau'r swm o gynhaliaeth plant maent yn ei gael.

Gallwch osgoi talu ffioedd drwy wneud cytundeb teuluol AM DDIM neu drwy newid o wasanaeth Casglu a Thalu i drefniadau Talu Uniongyrchol. Dyma ble rydym yn cyfrifo symiau'r gynhaliaeth plant ond chi'n sy'n trefnu'r taliadau'n uniongyrchol gyda'r rhiant arall.

Fodd bynnag, os na wneir y taliadau cynhaliaeth plant Talu Uniongyrchol fel a gytunwyd arnynt, gall y rhiant sy'n cael cynhaliaeth plant ofyn i ni symud yr achos yn ól i'r gwasanaeth Casglu a Thalu.

Oes rhaid i mi dalu am ddefnyddio'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant?

Er mwyn annog rhieni i gyd-weithio a gwneud cytundeb teuluol ble mae'n bosib, bellach codir ffi ar rieni am wneud cais i ddefnyddio'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Mae'r ffioedd yma'n cynnwys:

£20 ffi cais
20% ffi casglu ar gyfer rhieni sy'n talu cynhaliaeth sy'n defnyddio'r gwasanaeth Casglu a Thalu
4% ffi casglu ar gyfer rhieni sy'n cael cynhaliaeth sy'n defnyddio'r gwasanaeth Casglu a Thalu

Os ydych yn defnyddio'r gwasanaeth Casglu a Thalu, mae ffi casglu o 20% yn gymwys i bob taliad cynhaliaeth plant rydym yn ei gasglu gan y rhiant sy'n talu cynhaliaeth a bydd ffi casglu o 4% yn cael ei ddidynnu o'r arian gaiff ei basio ymlaen i'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth. Casglu a Thalu yw pan rydym yn cyfrifo, casglu a phasio ymlaen cynhaliaeth plant i chi.

Os byddwch yn methu â gwneud eich taliadau, efallai y byddwn yn eich rhoi ar ddull talu gorfodol fel Gorchymyn Didynnu o Enillion (DEO) a gellir cymhwyso ffi gorfodi hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys:

£50 - ffi am sefydlu gorchymyn didynnu o enillion rheolaidd gorfodol (ble byddwn yn cymryd taliadau cynhaliaeth plant yn syth o'ch cyflog)
£50 - ffi am sefydlu gorchymyn didynnu rheolaidd gorfodol (ble byddwn yn cymryd taliadau cynhaliaeth plant yn syth o'ch cyfrif banc)
£200 - ffi am sefydlu gorchymyn didynnu cyfandaliad (ble byddwn yn "rhewi" cyfrif banc ac yn didynnu ól-ddyledion cynhaliaeth plant)
£300 - ffi am sefydlu gorchymyn atebolrwydd, y cam olaf cyn i ni gymryd camau cyfreithiol difrifol.

Gallwch osgoi talu ffioedd a threuliau drwy wneud cytundeb teuluol AM DDIM neu drwy newid o wasanaeth Casglu a Thalu i drefniadau Talu Uniongyrchol. Talu Uniongyrchol yw ble rydym yn cyfrifo symiau'r gynhaliaeth plant ond chi'n sy'n trefnu'r taliadau'n uniongyrchol gyda'r rhiant arall. Mae'r taliadau yma dal yn rhai y gellir eu gorfodi yn gyfreithiol.

Os gwnaethoch agor Achos Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant cyn 31ain Mawrth 2014, byddwch yn cael o leiaf mis o rybudd cyn i unrhyw ffi gael ei gyflwyno. Byddwn yn anfon llythyr atoch i ddweud wrthych pryd bydd y newidiadau yn digwydd.

Beth yw fy rhif cyfeirnod cwsmer?

Hwn yw eich rhif cyfeirnod unigryw rydym yn cynnwys ar ein holl lythyrau i chi.
Rhowch y rhif yma ar eich holl ohebiaeth gyda ni er mwyn i ni wybod pwy ydych.

Mae'n bwysig eich bod yn cadw'r wybodaeth yma'n ddiogel, yn union fel manylion cyfrif banc neu PIN.

Allaf gael gwybodaeth ar ffurf arall neu mewn iaith arall?

Gallwch ofyn am fersiwn Braille neu brint bras o bob gohebiaeth, ffurflen neu daflen. Hefyd, mae gennym fersiynau o daflenni safonol ar dâp sain, cryno ddisg a DVD.

Mae gennym rif ffón pwrpasol ar gyfer y ceisiadau yma - ewch i'r dudalen am sut i gysylltu gyda ni er mwyn cael mwy o fanylion am y gwasanaeth yma.

Rydym hefyd yn cynnig cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyfathrebu wyneb yn wyneb neu dros y ffón.

Cysylltwch gyda ni er mwyn gofyn am wybodaeth ar ffurf arall neu mewn iaith arall.

Rwyf wedi clywed eich bod yn cael gwybodaeth gan Gyllid a Thollau EM. Sut mae hyn yn gweithio?

Rydym yn defnyddio incwm wythnosol gros y rhiant sy'n talu cynhaliaeth fel man cychwyn wrth gyfrifo cynhaliaeth plant. Diffinnir incwm wythnosol gros fel incwm wythnosol cyn didynnu Treth Incwm neu Yswiriant Gwladol, ond ar ól tynnu cyfraniadau i gynllun pensiwn personol neu alwedigaethol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn cyfrifo incwm wythnosol gros gan ddefnyddio gwybodaeth a roddwyd gennych chi, eich cyflogwr neu gyfrifydd i Gyllid a Thollau EM (HMRC). Bydd y ffigwr incwm yma bob tro yn ffigwr y flwyddyn dreth gyflawn ddiweddaraf, a gymerwyd o naill ai ffurflen dreth hunanasesiad y trethdalwr neu o ffurflen Talu Wrth Ennill (PAYE) gweithiwr.

Ond, os ydych chi neu riant arall y plentyn yn anghytuno gyda swm yr incwm rydym yn ei ddefnyddio, gallwch roi tystiolaeth i ni o ffigwr sydd yn fwy diweddar. Yna, byddwn yn defnyddio'r ffigwr yma i gyfrifo eich taliadau cynhaliaeth plant - ond rhaid i'r ffigwr yma fod o leiaf 25 y cant yn fwy neu'n llai na'r ffigwr sy'n seiliedig ar ddata HMRC. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi neu eich cyflogwr am y wybodaeth ddiweddaraf yma os na all HMRC roi ffigwr cywir i ni.

Yna, byddwn yn gwirio'r ffigwr incwm yma 12 mis yn hwyrach i weld os dylai eich taliadau newid neu os dylent aros yr un fath.

Pa wybodaeth sydd gennych amdanaf?

Yn dibynnu ar beth rydych eisiau gwybod, mae dwy ffordd o gael gwybodaeth.
1. Gallwn roi'r wybodaeth ganlynol i chi yn rhad ac am ddim:
- Sut gweithiwyd eich cynhaliaeth plant allan.
- Copi o lythyr penodol rydym wedi'i anfon atoch.
- Diweddariad ar eich achos.
Cysylltwch gyda ni os ydych am gael y wybodaeth yma.

2. Ar gyfer bob gwybodaeth bersonol arall, rhaid cyflwyno eich cais yn ysgrifenedig a thalu ffi o £10. (Nid oes angen talu'r ffi yma ar gyfer y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yng Ngogledd Iwerddon).

Os hoffech wneud cais i gael gweld eich gwybodaeth bersonol, gofynnwch i ni am ffurflen Cais Unigolyn am Wybodaeth (SAR) drwy anfon neges ddiogel o'ch cyfrif. Cofiwch ddewis 'Gwneud cais am ffurflen Cais Unigolyn am Wybodaeth (SAR)'fel teitl y neges.

Os oes gennych achosion yn seiliedig ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, rhaid gwneud dau gais unigol, un wedi'i farcio fel Prydain Fawr a'r llall wedi'i farcio fel Gogledd Iwerddon.

Os yw'n well gennych, gallwch wneud cais am Gais Unigolyn am Wybodaeth (SAR) mewn ffyrdd eraill. Ewch i'r Siarter Gwybodaeth (Agor mewn tab newydd) i gael gwybodaeth bellach am Gais Unigolyn am Wybodaeth (SAR) a'r ffyrdd eraill o wneud cais.

Beth yw adroddiad blynyddol?

Byddwn yn anfon cyfriflen flynyddol atoch bob blwyddyn ar ben-blwydd y dyddiad pryd y dechreuodd eich achos. Mae'n debyg i gyfriflen banc, ac mae'n dangos:
- y taliadau unigol o gynhaliaeth plant rydych wedi eu gwneud ac wedi eu cael am y flwyddyn
- os ydych wedi talu unrhyw gostau fel costau llys
- cyfanswm balans eich taliadau
- unrhyw daliadau sydd heb gael eu gwneud neu ól-ddyledion

Yn dibynnu ar eich dewisiadau cyswyllt, byddwn yn anfon hyn naill ai drwy'r post neu ar-lein drwy'r wefan hunanwasanaeth.

Beth yw Cynllun Taliadau?

Mae Cynlluniau Talu yn rhoi darlun cyflawn i chi am faint o gynhaliaeth plant sydd angen i chi ei dalu a phryd, ar gyfer eich achosion i gyd.

Fel rhiant sy'n talu cynhaliaeth, mae eich cynllun talu yn dweud wrthych y dyddiadau sydd angen i chi ei gwneud ac am faint bydd y taliadau. Mae hefyd yn rhoi manylion o unrhyw daliadau ól-ddyledion sy'n ddyledus gennych, a phryd rydych wedi cytuno i ad-dalu'r rhain.

Rydym yn anfon Cynllun Talu at y rhieni sy'n talu cynhaliaeth pam rydym yn gweithio'r taliadau cynhaliaeth plant allan yn gyntaf neu pan fydd y symiau yn newid. Dylech gadw'r Cynllun Talu mewn lle diogel.

Mae rhieni sy'n cael cynhaliaeth yn cael cynllun tebyg, a enwir yn 'Cynllun Taliadau Disgwyliedig'.

Beth yw Cynllun Taliadau Disgwyliedig?

Mae'r Cynllun Taliadau Disgwyliedig yn rhoi darlun cyflawn i chi o faint dylai rhiant sy'n cael cynhaliaeth ei gael a phryd, os bydd y rhiant arall yn talu yn llawn ac ar amser. Os ydych yn rhiant sy'n cael cynhaliaeth, byddwch yn cael Cynllun Taliadau Disgwyliedig unigol ar gyfer pob rhiant sy'n talu cynhaliaeth.

Mae'n trefnu pa mor aml sy'n rhaid i'r rhiant sy'n talu cynhaliaeth gwneud eu taliadau a faint bydd y taliadau hynny. Mae hefyd yn rhoi manylion unrhyw daliadau ól-ddyledion gall fod yn ddyledus, a phryd mae'r rhiant sy'n talu cynhaliaeth wedi cytuno i dalu'r rhain.

Rydym yn anfon Cynllun Taliadau Disgwyliedig at bob rhiant sy'n cael cynhaliaeth pan rydym yn gweithio'r taliadau cynhaliaeth plant allan yn gyntaf neu pan fydd y symiau yn newid. Dylech gadw'r Cynllun Taliadau Disgwyliedig mewn lle diogel.

Mae rhieni sy'n talu cynhaliaeth yn cael cynllun tebyg, a enwir yn 'Cynllun Talu'.

Pam ddylwn i ddefnyddio'r wefan hunanwasanaeth?

Mae'r holl wybodaeth sydd eu hangen arnoch i reoli eich achos ar gael mewn un lle gyda'r gwefan hunanwasanaeth. Gallwch wneud taliadau cynhaliaeth, diweddaru eich gwybodaeth bersonol ac anfon negeseuon diogel i ni.

Mae'r safle hefyd yn rhoi hanes o'r holl gyfathrebu rhyngoch chi a'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Pa mor ddiogel yw fy ngwybodaeth?

Amddiffynnir y safle yma trwy Borth y Llywodraeth, sy'n golygu bod rhaid cael ID Defnyddiwr a chyfrinair dilys ar gyfer Porth y Llywodraeth er mwyn ei ddefnyddio.

Mae'r safle yn defnyddio cysylltiad HTTPS er mwyn cyfyngu'r gallu o drydydd parti sydd heb awdurdod i ryng-gipio'r cyswllt. Serch hynny, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich manylion Porth y Llywodraeth yn ddiogel a'ch bod yn defnyddio'r safle mewn amgylchedd diogel. Mae hyn yn golygu peidio ag ysgrifennu eich manylion i lawr a chymryd gofal wrth ddefnyddio'r safle mewn lle cyhoeddus

Sut gallaf newid fy nghyfrinair?

Gallwch reoli eich cyfrinair trwy Borth y Llywodraeth. Unwaith rydych wedi mewngofnodi, cliciwch ar y cyswllt i 'Eich cyfrif' ac yna 'Newid eich Cyfrinair'.

Nodwch fod y cyfrinair yma'n cael ei ddefnyddio ar gyfer yr holl wasanaethau rydych yn eu defnyddio trwy Borth y Llywodraeth.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd pobl eraill yn gwybod fy nghyfrinair hunanwasanaeth?

Dylech newid eich cyfrinair yn syth. Gallwch reoli eich cyfrinair trwy Borth y Llywodraeth. Unwaith rydych wedi mewngofnodi, cliciwch ar y cyswllt i 'Eich cyfrif' ac yna 'Newid eich Cyfrinair'.

Nodwch fod y cyfrinair yma'n cael ei ddefnyddio ar gyfer yr holl wasanaethau rydych yn eu defnyddio trwy Borth y Llywodraeth, er engrhaifft cwblhau adroddiadau Talu Wrth Ennill (PAYE) ar-lein.

Ydy fy achos wedi ei leoli ym Mhrydain Fawr neu yng Ngogledd Iwerddon?

Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ym Mhrydain Fawr yn sefydliad gwahanol i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yng Ngogledd Iwerddon. Mae gennym ddeddfwriaeth a manylion cyswllt gwahanol.

Mae lleoliad y rhiant sy'n talu cynhaliaeth yn effeithio ar ba sefydliad sy'n rhedeg eich achos.

Os bydd eich achosion i gyd yn cynnwys rhieni sy'n talu cynhaliaeth sy'n byw ym Mhrydain Fawr, byddwch yn gweld y safle yma ychydig yn wahanol i rieni sy'n cael cynhaliaeth sydd ddim ond gyda rhieni sy'n talu yng Ngogledd Iwerddon. Gallwch wirio i weld pa sefydliad sy'n rhedeg eich achos wrth edrych ar y llythyrau rydych yn cael gennym ni.

Yr unig wahaniaeth dylech fod yn ymwybodol ohono wrth ddefnyddio'r safle yw bod gan achosion Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon manylion cyswllt gwahanol, felly dylech sicrhau eich bod yn defnyddio'r manylion cyswllt ar gyfer y sefydliad cywir pan fyddwch yn cysylltu gyda ni.

Beth sy'n digwydd os oes gennyf achosion Prydeining AC yng Ngogledd Iwerddon?

Gall fod yn fwy cymhleth os oes gennych rieni ar wahân sy'n talu cynhaliaeth o Brydain a Gogledd Iwerddon. Golyga hyn bod gennych achosion gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon.

Yn yr achosion yma, byddwn yn dangos brand o'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant Prydeinig, ond hefyd yn cynnwys rhybuddion i'ch atgoffa bod gennych achosion a reolir gan y gwasanaeth yng Ngogledd Iwerddon hefyd. Ni fyddwch yn gwybod y gwahaniaeth, felly dylech wirio eich llythyrau er mwyn cael gwybod.

Yr unig wahaniaeth dylech fod yn ymwybodol ohono wrth ddefnyddio'r safle yw bod gan achosion Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon manylion cyswllt gwahanol, felly dylech sicrhau eich bod yn defnyddio'r manylion cyswllt ar gyfer y sefydliad cywir pan fyddwch yn cysylltu gyda ni.

Os ydych yn gwneud Cais Unigolyn am Wybodaeth, a bod gennych achosion ym Mhrydain A Gogledd Iwerddon, rhaid gwneud dau gais ar wahân, un wedi'i farcio Prydain Fawr a'r llall wedi'i farcio Gogledd Iwerddon.