1. Hafan
 2. Polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd

Mae'r dudalen yma yn egluro ein polisi preifatrwydd a sut rydym yn defnyddio a diogelu gwybodaeth bersonol.

Pa wybodaeth fyddwn yn ei chasglu gan ymwelwyr i'r wefan?

Rydym yn casglu gwybodaeth gan ymwelwyr i'n wefan ar ffurf gwybodaeth am ddefnydd o'r wefan a geir o ffeiliau cofnodi.

Ffeiliau cofnodi

Mae ffeiliau cofnodi yn ein galluogi i gofnodi defnydd ymwelwyr o'r wefan. Nid yw'r ffeiliau cofnodi yn dal unrhyw wybodaeth bersonol allai gael ei defnyddio i'ch adnabod. Defnyddiwn y wybodaeth yma i wneud gwelliannau i fframwaith a gwybodaeth y wefan.

Cwcis (Cookies)

Mae cwcis yn ddarnau o ddata sy'n aml yn cael eu creu wrth i chi ymweld â gwefan, ac sy'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur. Caiff cwcis eu defnyddio'n gyffredinol i sicrhau bod gwefannau yn gweithio, neu'n gweithio yn fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchenogion y wefan. Ni ellir eu defnyddio i'ch adnabod yn bersonol a defnyddir y darnau yma o wybodaeth i wella gwasanaethau ar eich cyfer.

Sut rydym yn defnyddio cwcis?

Byddwn ond yn cynhyrchu cwcis sy'n hanfodol ar gyfer cyflawni gwasanaethau ac nid ydym yn galluogi cwcis gan unrhyw drydydd parti. Pan ydych yn defnyddio'r wefan yma, gallai'r mathau canlynol o gwcis gael eu cynhyrchu:

 • Cwcis dadansoddi anhysbys
  Mae meddalwedd dadansoddi'r we yn cynhyrchu cwci dadansoddi anhysbys bob tro y bydd defnyddwyr yn ymweld â'n gwefan. Rydym yn defnyddio'r rhain i fesur faint o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau, er mwyn eu gwneud yn haws i'w defnyddio a bod digon o gynhwysedd i sicrhau eu bod yn gyflym. Ni all y cwcis adnabod unigolion; defnyddir y rhain at ddibenion ystadegol yn unig.
 • Cwcis galluogi gwasanaeth
  Mae'r cwcis yma yn hanfodol i ni allu darparu nodweddion allweddol o'r wefan i chi fel mewngofnodi diogel, sicrhau bod eich mynediad wedi ei wirio fel y byddwch yn defnyddio gwahanol swyddogaethau ar y wefan ac adnabod pa borwr rydych yn ei ddefnyddio er mwyn sicrhau bod y tudalennau yn dangos ac yn gweithio'n gywir.
 • Cwcis cynnwys teilwredig
  Mae'r cwcis yma yn caniatáu i ni alluogi arddangos cynnwys sy'n berthnasol i chi yn seiliedig ar sut rydych wedi defnyddio ein gwefan yn flaenorol.

Sut i ddiffodd cwcis

Gallwch ddileu neu wrthod defnyddio bob cwci o'r wefan yma, ond nodwch os gwnewch hyn, efallai na fydd rhannau o'r wefan yma yn gweithio i chi.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr y we yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis trwy'r gosodiadau porwr. Bydd y rhain gosodiadau ar gael fel arfer trwy'r ddewislen 'options' neu 'preferences' o'ch porwr. Cewch fwy o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi eu gosod a sut i reoli a dileu'r rhain, drwy fynd i'r adran am Cwcis pori'r we - beth ydynt a sut i'w rheoli (Agor mewn tab newydd)

Yn ôl i'r top

Ble rydym yn cael gwybodaeth

Rydym yn casglu gwybodaeth gan nifer o ffynonellau er mwyn i ni allu delio gydag achosion cynhaliaeth plant. Mae'r wybodaeth yma yn ein helpu i:

 • Prosesu ceisiadau
 • Rheoli a diweddaru achosion cynhaliaeth plant
 • Prosesu unrhyw adolygiadau, apeliadau neu gwynion
 • Anfon gwybodaeth berthnasol atoch am wasanaethau cynhaliaeth plant
 • Cynnig gwybodaeth ymarferol mewn adrannau sy'n gysylltiedig i gynhaliaeth plant
 • Casglu ystadegau a chwblhau gwaith ymchwil a dadansoddi, sy'n cynnwys proffilio risg.

Os yw'r gyfraith yn caniatáu hynny, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth gan: pobl eraill a rhai cyrff penodol sy'n cynnwys:

 • y gwasanaethau carcharu a chynghorau lleol
 • yr heddlu ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith
 • cynrychiolwyr cyfreithiol
 • mudiadau sydd ganddynt wybodaeth am hanes ariannol y rhiant sy'n talu cynhaliaeth, fel banciau a chymdeithasau adeiladu, asiantaethau cyfeirio credyd, a chyflenwyr nwy a thrydan.
 • sefydliadau dramor gyda chyfrifoldebau ar gyfer gorfodi cynhaliaeth plant yn eu hawdurdodaethau
 • cyflogwr neu gyflogwyr y rhiant sy'n talu, eu cyfrifydd, neu gwmn ïau neu bartneriaethau y maent yn darparu gwasanaethau iddynt.

Ym Mhrydain Fawr:

 • sefydliadau'r llywodraeth, fel y Ganolfan Byd Gwaith, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) a'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

Yng Ngogledd Iwerddon:

 • sefydliadau'r llywodraeth, fel yr Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a'r Asiantaeth Gyrwyr a Cherbydau (DVA)
Yn ôl i'r top

Rhannu gwybodaeth

Efallai y byddwn yn rhoi gwybodaeth i bobl neu sefydliadau eraill sy'n cynnwys:

 • llys neu dribiwnlys (yn berthnasol i gynhaliaeth plant )
 • asiantaethau casglu dyled a sefydliadau eraill sy'n ein helpu i gasglu cynhaliaeth plant.

Ym Mhrydain Fawr:

 • sefydliadau eraill y llywodraeth fel Y Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC)
 • awdurdodau lleol (at ddibenion Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth Cyngor)

Yng Ngogledd Iwerddon:

 • sefydliadau eraill y llywodraeth fel yr Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol, yr Adran Cytundebau a Chyllid a Thollau EM
 • awdurdodau lleol (at ddibenion Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth Cyngor)

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth, darllenwch ein Siarter Gwybodaeth (Agor mewn tab newydd) neu gallwch lawr-lwytho ein taflenni o'n Tudalennau ar wefan .gov.uk ar gyfer achosion Prydeinig (Agor mewn tab newydd) neu ein Tudalennau NiDirect ar gyfer achosion Gogledd Iwerddon (Agor mewn tab newydd).

Yn ôl i'r top

Datguddio gwybodaeth

Pan fo angen datguddio gwybodaeth o dan y Ddeddfwriaeth Cynnal Plant, ni fydd y datguddiad hwnnw yn torri'r Ddeddf Gwarchod Data 1998. Dyma fydd yr achos, hyd yn oed os bydd y cwsmer yn gwrthwynebu i ddatguddio eu gwybodaeth bersonol, neu efallai na fyddant wedi rhoi unrhyw ganiatâd penodol i ddatguddio'r wybodaeth.

Er enghraifft, mae Rheoliad 9A o'r Rheoliadau Cynnal Plant (Gwybodaeth, Tystiolaeth a Datguddiad) 1992 yn caniatáu datguddio gwybodaeth a roddwyd gan un parti i'r parti arall, mewn rhai amgylchiadau penodol.

Mae Adran 35 o'r Ddeddf Gwarchod Data 1998 yn caniatáu datguddio unrhyw wybodaeth mewn unrhyw achos ble bo'r datguddiad yn ofynnol drwy, neu o dan unrhyw ddeddfiad, unrhyw reolaeth cyfraith, neu unrhyw orchymyn gan y llysoedd.

Os ydych eisiau gwybod mwy am ba wybodaeth sydd gennym amdanoch, neu sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth, edrychwch ar y Ddeddf Diogelu Data 1998. Gallwch edrych ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth (Agor mewn tab newydd).

Yn ôl i'r top

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd yma

Os bydd y polisi preifatrwydd yma yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi'r fersiwn diweddaraf ar y dudalen yma. Gall unigolyn ymweld â'r dudalen yma yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod bob tro yn ymwybodol o'r wybodaeth a gesglir gennym, sut ydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu gyda phart ïon eraill.