1. Hafan
 2. Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd

Mae'r wefan yma yn cael ei rheoli gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Fe'i cynlluniwyd i'w defnyddio gan gymaint o bobl â phosibl. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • chwyddo mewn hyd at 300% heb i'r testun syrthio oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet (agor mewn tab newydd) gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan

Nid yw rhannau o'r wefan yma yn gwbl hygyrch. Er enghraifft:

 • nid yw rhai dolenni sy'n agor mewn tab newydd wedi'u marcio'n glir
 • nid yw rhai elfennau pennawd yn gyson
 • mae rhai teitlau tudalennau yn aneglur
 • nid oes enwau unigryw ar rai dolenni
 • mae rhai dogfennau yn cael eu darparu mewn fformat PDF ac nid ydynt yn hygyrch

Adborth a gwybodaeth cyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan yma mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni a dywedwch wrthym:

 • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys
 • y fformat sydd ei angen arnoch - er enghraifft braille, print bras, tâp sain neu CD

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan yma

Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen yma neu os credwch nad ydym yn cwrdd â'r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Gweithdrefn gorfodi

Os byddwch chi'n cysylltu gyda ni gyda chwyn ac nad ydych chi'n hapus gyda'n hymateb cysylltwch gyda'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) (agor mewn tab newydd).

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi'r Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Rheoliadau 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd').

Os yw'ch achos wedi ei leoli yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â Chomisiwn Cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Iwerddon (ECNI) (agor mewn tab newydd).

Cysylltu gyda ni dros y ffôn

Ffoniwch y rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Os na allwch glywed na siarad ar y ffôn, defnyddiwch Relay UK: 18001 yna ffoniwch ni ar ein rhif ffôn.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr Iaith Arwyddion Prydain (BSL), gallwch defnyddio'r gwasanaeth cyfnewid fideo (agor mewn tab newydd). Mae ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:30 am i 3:30 pm - gwirio y gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth cyfnewid fideo (agor mewn tab newydd).

Mwy o wybodaeth am gysylltu gyda ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan yma

Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Chyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Rheoliadau Hygyrchedd 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan yma yn cydymffurfio'n rhannol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 Safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

 • Mae gan rai tudalennau deitlau dyblyg. Gall hyn ei gwneud hi'n anodd i ddefnyddwyr gyfeirio eu hunain a dod o hyd i'r cynnwys cywir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.2 (Teitl Tudalen).
 • Mae gan rai tablau gelloedd pennawd bwrdd gwag pan fo angen. Mae hyn yn golygu na fydd technolegau cynorthwyol yn darllen y tablau yn gywir. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas).
 • Mae rhywfaint o'r cynnwys yn edrych fel penawdau ond nid ydynt. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin lywio'r dudalen. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas).
 • Mae rhai dogfennau mewn fformatau llai hygyrch, er enghraifft PDF. Rhaid i ddogfennau nad ydynt yn HTML a gyhoeddwyd ar neu ar ôl 23 Medi 2018 fod â fformat hygyrch.
 • Ni ellir dod o hyd i rai tudalennau trwy fwy nag un math o we-lywio. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.5 (Ffyrdd Lluosog).
 • Ni ellir pennu pwrpas rhai dolenni o'r testun cyswllt yn unig. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.4 (Pwrpas y Cyswllt).
 • Efallai bod labeli ar goll mewn rhai meysydd ar ffurflenni. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 (Labeli neu gyfarwyddiadau).
 • Mae rhai awgrymiadau gwallau mewnbwn yn hysbys ond ni chânt eu darparu i'r defnyddiwr. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.3 (Awgrym Gwall).

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid oes angen i ddogfennau nad ydynt yn HTML a gyhoeddwyd cyn mis Medi 2018 fod yn hygyrch - oni bai bod eu hangen ar ddefnyddwyr i ddefnyddio gwasanaeth.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn cyweirio ar frys cynnwys sy'n methu â chyrraedd Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 safon AA. Byddwn yn diweddaru'r dudalen yma pan fydd materion wedi'u cyweirio.

Sut y gwnaethom brofi'r wefan yma

Mae ein gwefannau yn cael eu profi ar hyn o bryd i weld os ydynt yn cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe V2.1 lefel A a lefel AA gan ddefnyddio cyfuniad o offer awtomataidd ar gyfer safonau hygyrchedd WCAG 2.0.

Darparu'r datganiad hygyrchedd yma

Darparwyd y datganiad yma ar 26 Ebrill 2021.